Informacja

Zakładka „Akty prawa miejscowego” zawiera wykaz uchwał Rady Miejskiej w Iłży, które są aktami prawa miejscowego, zgodnie z rozdziałem 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001, Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Tabele zawierają: informacje o numerze pozycji oraz datę ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Ponadto informujemy, że w następstwie uchwalonej nowelizacji Ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 676), począwszy od 1 stycznia 2012 roku dzienniki urzędowe jak Dziennik Ustaw i Monitor Polski będą ogłaszane w postaci elektronicznej na stronie internetowej organów wydających pod adresem www.wydawnictwa.cuw.gov.pl,www.rcl.gov.pl


Natomiast Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego w formie elektronicznej znajduje się na stronie http://www.bip.mazowickie.pl/cmsws/page/?F;14

Wersja elektroniczna będzie jedyną formalną wersją dzienników urzędowych.