standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Iłży,
www.ilza.pl
-Dane
-Ogłoszenia
-RODO
Organy władzy
Statuty
Akty prawa miejscowego
Wybory i referenda
Prawo lokalne
Finanse, podatki
Uchwały
Oświadczenia majątkowe
Zamówienia publiczne
Inne
Ochrona środowiska
Sprawozdania / Kontrole
Serwis
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
2017 i 2018UCHWAŁA NR IV/42/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie: ustalenia wysokości dziennej opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.Przeczytaj całość
Głosowanie

UCHWAŁA Nr IV/41/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 28 grudnia 2018r.

w sprawie oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iłża.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Głosowanie

UCHWAŁA NR IV/40/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 28 grudnia 2018r.

w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Iłża w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.Przeczytaj całość
Regulamin
Głosowanie

UCHWAŁA NR IV/39/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Domu Kultury w Iłży.Przeczytaj całość
Głosowanie


U C H W A Ł A NR IV/38/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 28 grudnia 2018r.

w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej w Iłży.Przeczytaj całość
Głosowanie

Uchwała Nr IV/37/18
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 28 grudnia 2018 roku.

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Głosowanie

UCHWAŁA NR IV/36/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 28 grudnia 2018r.

w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacji dotacji przedmiotowej na działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Iłży w 2019 roku.Przeczytaj całość
Głosowanie

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2019
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY Nr IV/35/18
z dnia 28 grudnia 2018 r.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017 r, poz. 2077 z późn. zm.).Przeczytaj całość
Tabela nr 1
Tabela nr 2
Tabela nr 3
Tabela nr 4
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Głosowanie

UCHWAŁA Nr IV/34/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłża na lata 2019 – 2026.Przeczytaj całość
Objaśnienia
Załacznik nr 1
Załącznik nr 2
Głosowanie

UCHWAŁA NR IV/33/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 28 grudnia 2018r.
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iłża na rok 2018.Przeczytaj całość
Uzasadnienie
Załacznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Głosowanie

UCHWAŁA NR IV/32/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie : zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłża na lata 2018-2026.Przeczytaj całość
Objaśnienia
Załącznik nr 1
Załąćznnik nr 2
Głosowanie

U C H W A Ł A NR III/31/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 7 grudnia 2018r.

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Iłży w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Gminy Iłża- Centrum Usług Wspólnych- pod nazwą Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Iłży oraz nadania jej statutu.Przeczytaj całość
Głosowanie

UCHWAŁA NR III/30/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
Z DNIA 7 GRUDNIA 2018R.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia z opłat, oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Żłobku Gminnym w Iłży.Przeczytaj całość
Głosowanie

UCHWAŁA NR III/29/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
Z DNIA 7 GRUDNIA 2018R.

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Iłża pod nazwą Żłobek Gminny w Iłży oraz nadania jej statutu.Przeczytaj całość
Załacznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik ndo uchwały Statut Gminnego Żłobka

UCHWAŁA NR III/28/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY

z dnia 7 grudnia 2018r.

w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia anonimowej skargi.Przeczytaj całość
Głosowanie

UCHWAŁA NR III/27/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY

z dnia 7 grudnia 2018r.

w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.Przeczytaj całość
Głosowanie

UCHWAŁA NR III/26/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 7 grudnia 2018r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.Przeczytaj całość
Głosowanie

UCHWAŁA NR III/25/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 7 grudnia 2018r.

w sprawie: uchwalenia „Lokalnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na terenie gminy Iłża na lata 2019 – 2023”.Przeczytaj całość
Program
Głosowanie

UCHWAŁA NR III/24/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 7 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.Przeczytaj całość
Głosowanie

UCHWAŁA NR III/23/18
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 7 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.Przeczytaj całość
Głosowanie

UCHWAŁA NR III/22/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 7 grudnia 2018 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2019 dla ustalenia podatku rolnego.Przeczytaj całość
Głosowanie

UCHWAŁA NR III/21/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 7 grudnia 2018r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iłża na rok 2018.Przeczytaj całość
Uzasadnienie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Głosowanie

UCHWAŁA NR II/20/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 28 listopada 2018r.
w sprawie : ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Iłży.Przeczytaj całość
Głosowanie

UCHWAŁA NR II/19/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 28 listopada 2018 r.

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Iłża z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2019 r.Przeczytaj całość
Program
Głosowanie

UCHWAŁA NR II/18/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 28 listopada 2018r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iłża na rok 2018.Przeczytaj całość
Uzasadnienie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 1 WPF
Załącznik nr 2
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Głosowanie

U C H W A ŁA NR I/17/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 22 listopada 2018r.

w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Statutowo- Regulaminowej.Przeczytaj całość
Głosowanie

U C H W A ŁA NR I/16/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 22 listopada 2018r.

w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji.Przeczytaj całość
Głosowanie

U C H W A ŁA NR I/15/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 22 listopada 2018r.

w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.Przeczytaj całość
Głosowanie

U C H W A ŁA NR I/14/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 22 listopada 2018r.

w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.Przeczytaj całość
Głosowanie

U C H W A ŁA NR I/13/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 22 listopada 2018r.

w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Leśnictwa.Przeczytaj całość
Głosowanie

U C H W A ŁA NR I/12/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 22 listopada 2018r.

w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.Przeczytaj całość
Głosowanie

UCHWAŁA NR I/11/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY

z dnia 22 listopada 2018r.

w sprawie powołania Komisji Statutowo-Regulaminowej, wyboru członków i określenia przedmiotu jej działania.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR I/10/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY

z dnia 22 listopada 2018r.

w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Leśnictwa, wyboru członków i określenia przedmiotu jej działania.Przeczytaj całość
Głosowanie

UCHWAŁA NR I/9/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY

z dnia 22 listopada 2018r.

w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów, wyboru członków i określenia przedmiotu jej działania.Przeczytaj całość
Głosowanie

UCHWAŁA NR I/8/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 22 listopada 2018r.

w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, wyboru członków i określenia przedmiotu jej działania.Przeczytaj całość
Głosowanie

UCHWAŁA NR I/7/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 22 listopada 2018r.
w sprawie wyboru członków Komisji skarg, wniosków i petycji.


Przeczytaj całość
Głosowanie

UCHWAŁA NR I/6/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 22 listopada 2018r.

w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej.Przeczytaj całość
Głosowanie

U C H W A Ł A NR I/5/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 22 listopada 2018r.

w sprawie : stwierdzenia wyboru trzech wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Iłży.Przeczytaj całość

Uchwała Nr I/4/18
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 22 listopada 2018 r.

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach trzech wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Iłży.Przeczytaj całość
Głosowanie

U C H W A Ł A NR I/3/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 22 listopada 2018r.

w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Iłży.Przeczytaj całość
Głosowanie

U C H W A Ł A NR I/2/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 19 listopada 2018r.

w sprawie : stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iłży.Przeczytaj całość

Uchwała Nr I/1/18
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 19 listopada 2018r.
w sprawie: ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Miejskiej w Iłży.
Przeczytaj całość
Głosowanie

UCHWAŁA NR LVI/338/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 26 października 2018r.

w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR LVI/337/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 26 października 2018r.
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021Przeczytaj całość
Gminny Program 2019 - 2021


UCHWAŁA NR LVI/336/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 26 października 2018r.
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iłża na rok 2018.Przeczytaj całość
Uzasadnienie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

UCHWAŁA NR LVI/335/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 26 października 2018 r.

w sprawie : zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłża na lata 2018-2026.Przeczytaj całość
Objasnienia
Załącznik nr 1

UCHWAŁA NR LV/334/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 1 października 2018r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na wyłonienie Kierownika Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR LIV/333/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie nabycia nieruchomości.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR LIV/332/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 26 września 2018r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIV/259/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 13 grudnia 2017r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR LIV/331/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Iłża na lata 2018 – 2028”.Przeczytaj całość
Strategia Rozwoju Gminy Iłża na lata 2018 - 2028

UCHWAŁA NR LIV/330/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR LIV/329/18
RADY MIEJSKIEJ w IŁŻY
z dnia 26 września 2018r.
w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Iłża.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

UCHWAŁA NR LIV/328/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 26 września 2018r.
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iłża na rok 2018.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

UCHWAŁA NR LIV/327/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 26 września 2018 r.
w sprawie : zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłża na lata 2018-2026.Przeczytaj całość
Objaśnienia
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Uchwała nr LIII/326/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 5 września 2018 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy i na zawarcie umów dzierżawy.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR LIII/325/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 5 września 2018r.

w sprawie : wprowadzenia zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałych na terenie Gminy Iłża.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR LIII/324/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 5 września 2018r.

w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR LIII/323/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY

z dnia 5 września 2018r.
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iłża na rok 2018.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 3

UCHWAŁA NR LIII/322/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY

z dnia 5 września 2018 r.
w sprawie : zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłża na lata 2018-2026.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

UCHWAŁA NR LII/321/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 06.08.2018 r.

w sprawie: Uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2018 - 2023.Przeczytaj całość
WPI

UCHWAŁA NR LII/320/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 06.08.2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umowy dzierżawy.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR LII/319/18
RADY MIEJSKIEJ w IŁŻY
z dnia 06.08.2018 r.
w sprawie: ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Iłża miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr LII/318/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 06.08.2018 r.

w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Iłża.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR LII/317/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 6 sierpnia 2018r.
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iłża na rok 2018.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

UCHWAŁA NR LI/316/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY

z dnia 10 lipca 2018r.

w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Burmistrza Iłży.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR LI/315/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY

z dnia 10 lipca 2018r.
w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia anonimowej skargi.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR LI/314/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 10 lipca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Iłża.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

UCHWAŁA NR LI/313/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 10 lipca 2018r.
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iłża na rok 2018.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

UCHWAŁA NR LI/312/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 10 lipca 2018 r.
w sprawie : zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłża na lata 2018-2026.Przeczytaj całość
Objaśnienia do WPF
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

UCHWAŁA NR L/311/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 29 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Iłży w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Iłża.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR L /310/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie nabycia nieruchomości.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR L/309/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 29 czerwca 2018r.
w sprawie : ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Iłży.Przeczytaj całość

U C H W A Ł A NR L/308/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 29 czerwca 2018r.

w sprawie : udzielenia Burmistrzowi Iłży absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR L/307/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR L/306/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 29 czerwca 2018r.
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iłża na rok 2018.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załączniki nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

UCHWAŁA NR L/305/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie : zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłża na lata 2018-2026.Przeczytaj całość
Objaśnienia do WPF
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

UCHWAŁA NR XLIX/304/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY

z dnia 7 maja 2018r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Iłży.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLIX/303/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 7 maja 2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLIX/302/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 7 maja 2018r.

w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu w Radomiu.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLIX/301/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 7 maja 2018r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iłża na rok 2018.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

UCHWAŁA NR XLVIII/300/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 18 kwietnia 2018r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Iłża dla wybranych terenów.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

UCHWAŁA Nr XLVIII/299/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 18 kwietnia 2018r.

w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Iłża.Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XLVIII/298/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 18 kwietnia 2018 r.

W sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu gminy Iłża instrumentem płatniczym.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLVIII/297/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 18 kwietnia 2018r.

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. Lecznictwa Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLVIII/296/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 18 kwietnia 2018r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Iłża z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w ustawie о działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2017 r.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

UCHWAŁA NR XLVIII/295/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 18 kwietnia 2018r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLVIII/294/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 18 kwietnia 2018r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GSPZPOZ w Iłży za 2017 rok.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLVIII/293/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 18 kwietnia 2018r.
w sprawie podziału Gminy Iłża na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLVIII/292/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 18 kwietnia 2018r.
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iłża na rok 2018.
Przeczytaj całość
Uzasadnienie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Iłża, dnia 27.04.2018 r.
UCHWAŁA NR XLVIII/291/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 18 kwietnia 2018 r.

w sprawie : zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłża na lata 2018-2026.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Objaśnienia do WPF

UCHWAŁA NR XLVII/290/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY

z dnia 21 marca 2018r.
w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia anonimowej skargi.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLVII/289/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY

z dnia 21 marca 2018r.

w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia anonimowej skargi.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLVII/288/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY

z dnia 21 marca 2018r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Iłży.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLVII/287/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 21 marca 2018r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iłża na rok 2018.Przeczytaj całość
Uzasadnienie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

UCHWAŁA NR XLVII/286/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 21 marca 2018 r.
w sprawie : zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłża na lata 2018-2026.Przeczytaj całość
WPF
Załącznik nr 2
Objaśnienia do WPF

UCHWAŁA NR XLVII/285/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 21 marca 2018r.

w sprawie: Przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Iłża na rok 2018.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Plan wydatków

UCHWAŁA NR XLVII/284/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLVII/283/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 21 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Iłży w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Iłża.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLVII/282/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 21 marca 2018r.

w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłża.


Przeczytaj całość
Załącznik r 1

UCHWAŁA NR XLVII/281/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 21 marca 2018r.

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłża w 2018 r.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

UCHWAŁA NR XLVII/280/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 21 marca 2018r.

w sprawie podziału Gminy Iłża na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLVII/279/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 21 marca 2018r.

w sprawie : nadania imienia Szkole Podstawowej w Seredzicach.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLVII/278/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 21 marca 2018r.
w sprawie: wyodrębnienia Funduszu Sołeckiego w budżecie Gminy Iłża.Przeczytaj całość

U C H W A Ł A NR XLVI/277/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 31 stycznia 2018r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iłży na rok 2018.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

U C H W A Ł A NR XLVI/276/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 31 stycznia 2018r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Iłży na rok 2018.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

UCHWAŁA NR XLVI/275/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 31 stycznia 2018r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Iłży na rok 2018.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

UCHWAŁA NR XLVI/274/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 31 stycznia 2018r.

w sprawie uchwalenia zasad korzystania z targowisk gminnych.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLVI/273/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 31 stycznia 2018r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Iłża dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnegoPrzeczytaj całość

U C H W A Ł A NR XLVI/272/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 31 stycznia 2018r.

w sprawie : określenia kryteriów rekrutacji kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iłża ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.Przeczytaj całość

U C H W A Ł A NR XLVI/271/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 31 stycznia 2018r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Iłża , branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego , określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XLVI/270/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 31 stycznia 2018r.

w sprawie powierzenia Gminie Starachowice częściowej realizacji własnego zadania Gminy Iłża w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

UCHWAŁA NR XLVI/269/18
RADY MIEJSKIEJ w IŁŻY
z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomskiego.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLVI/268/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY

z dnia 31 stycznia 2018r.
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iłża na rok 2018.
Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Uzasadnienie

UCHWAŁA NR XLVI/267/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY

z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie : zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłża na lata 2018-2026.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Objaśnienia

UCHWAŁA NR XLV/266/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY

z dnia 29 grudnia 2017r.
w sprawie ustanowienia 2018 roku - Rokiem Zamku Iłżeckiego.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLV/265/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 29 grudnia 2017r.

w sprawie :zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu Kultury w Iłży.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLV/264/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 29 grudnia 2017r.

w sprawie określenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową dzieci w wieku do lat 6 w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Iłża.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLV/263/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie dofinansowania i realizację projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa /modernizacja/ oczyszczalni ścieków w Iłży”
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa
w aglomeracjach.Przeczytaj całość

Uchwała NR XLV/262/17
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 29 grudnia 2017 roku.

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

UCHWAŁA NR XLV/261/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 29 grudnia 2017r.
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iłża na rok 2017.
Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik 2a
Uzasadnienie

UCHWAŁA NR XLV/260/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie : zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłża na lata 2017-2025.Przeczytaj całość
WPF
Wykaz przedsięwzięć
Zmiana WPF

UCHWAŁA NR XLIV/259/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 13 grudnia 2017r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLIV/258/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 13 grudnia 2017r.

w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminy Iłża.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLIV/257/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 13 grudnia 2017r.
w sprawie zmian w Statucie Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLIV/256/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 13 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Iłża”Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

UCHWAŁA NR XLIV/255/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 13 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Iłży w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLIV/254/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 13 grudnia 2017r.

w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie Gminy Iłża.Przeczytaj całość
Regulamin 2017

UCHWAŁA NR XLIV/253/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 13 grudnia 2017r.

w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacji dotacji przedmiotowej na działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Iłży w 2018 roku.Przeczytaj całość

Uchwała Budżetowa na rok 2018
Rady Miejskiej w Iłży
Nr XLIV/252/17
z dnia 13 grudnia 2017 r.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Tabela nr 1
Tabela nr 2
Tabela nr 3a
Wydatki z funduszu sołeckiego

UCHWAŁA NR XLIV/251/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 13 grudnia 2017r.
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłża na lata 2018 – 2026.


Przeczytaj całość
WPF
Objaśnienia
Załąćznik nr 2

UCHWAŁA NR XLIV/250/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 13 grudnia 2017r.
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iłża na rok 2017.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

UCHWAŁA NR XLIV/249/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 13 grudnia 2017 r.
w sprawie : zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłża na lata 2017-2025.


Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

UCHWAŁA NR XLIII/247/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY

z dnia 22 listopada 2017r.

w sprawie nadania sali widowiskowo-kinowej imienia Józefa Myszki.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLIII/246/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 22 listopada 2017r.

w sprawie wyznaczenia targowisk do prowadzenia działalności handlowej, usługowej i gastronomicznej na terenie miasta Iłża oraz uchwalenia zasad korzystania z targowisk.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLIII/245/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 22 listopada 2017r.

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenie wysokości dziennej stawki opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLIII/244/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY

z dnia 22 listopada 2017r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLIII/243/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 22 listopada 2017r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLIII/242/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 22 listopada 2017 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2018 dla ustalenia podatku rolnego.Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XLIII/241/17
RADY MIEJSKIEJ w IŁŻY
z dnia 22 listopada 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Rzeczniów.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLIII/240/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 22 listopada 2017r.


w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iłża na rok 2017.Przeczytaj całość
Uzasadnienie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

UCHWAŁA NR XLIII/239/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY

z dnia 22 listopada 2017r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłża na lata 2017-2025.


Przeczytaj całość
Objaśnienia do uchwały
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

UCHWAŁA NR XLII/238/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY

z dnia 26 października 2017r.

w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Seredzicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Seredzicach.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLII/237/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY

z dnia 26 października 2017r.

w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Pakosławiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Pakosławiu.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLII/236/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY

z dnia 26 października 2017r.

w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Dąbka „Bukowego” w Błazinach Dolnych w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Dąbka „Bukowego” w Błazinach Dolnych.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLII/235/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY

z dnia 26 października 2017r.

w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. II Brygady AL. „Świt” w Jasieńcu Iłżeckim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. II Brygady AL. „Świt” w Jasieńcu Iłżeckim.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLII/234/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY

z dnia 26 października 2017r.

w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłży w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłży.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLII/233/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie nabycia nieruchomości.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLII/232/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLII/231/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 26 października 2017r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iłża na rok 2017.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

UCHWAŁA NR XLII/230/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie : zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłża na lata 2017-2025.Przeczytaj całość
Objaśnienia do uchwały
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

UCHWAŁA NR XLI/229/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 27 września 2017r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iłża na rok 2017.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

UCHWAŁA NR XLI/228/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie : zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłża na lata 2017-2025.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Objaśnienia do uchwały

Uchwała Nr XL/227/17
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze przetargu.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XL/226/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 30 sierpnia 2017r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iłża na rok 2017.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

UCHWAŁA NR XL/225/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie : zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłża na lata 2017-2025.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Objaśnienia do uchwały

UCHWAŁA NR XXXIX/224/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 20 lipca 2017 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.Przczytaj całość

UCHWAŁA NR XXXIX/223/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 20 lipca 2017r.

w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Gminy Iłża na lata 2017-2023”.Przeczytaj całość
Program rewitalizacji
Załączniki graficzne

Tabele z danymi

UCHWAŁA NR XXXIX/222/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 20 lipca 2017r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iłża na rok 2017.


Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

UCHWAŁA NR XXXVIII/221/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Iłży.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XXXVIII/220/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XXXVIII/219/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 30 czerwca 2017 r.

W sprawie uchwalenia Zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych niektórych nauczycieli w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Iłża.


Przeczytaj całość

U C H W A Ł A NR XXXVIII/218/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie : udzielenia Burmistrzowi Iłży absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XXXVIII/217/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XXXVIII/216/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 30 czerwca 2017r.
w sprawie: ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej na działalność Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Iłży w 2017 roku.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XXXVIII/215/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 30 czerwca 2017r.
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iłża na rok 2017.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

UCHWAŁA NR XXXVIII/214/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie : zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłża na lata 2017-2025.Przeczytaj całość
Wieloletnia Prognoza Finansowa

UCHWAŁA NR XXXVII/213/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 26 maja 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Iłża.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XXXVII/212/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 26 maja 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XXXVII/211/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 26 maja 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iłża na rok 2017.


Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

UCHWAŁA NR XXXVII/210/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 26 maja 2017 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłża na lata 2017-2025.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1 - WPF

UCHWAŁA NR XXXVI/209/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Iłża.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

UCHWAŁA NR XXXVI/208/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Gminy Iłża na lata 2017-2023”.Przeczytaj całość
Program Rewitalizacji
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

UCHWAŁA NR XXXVI/207/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 26 kwietnia 2017 r.


w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Iłża z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w ustawie о działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2016 r.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

UCHWAŁA NR XXXVI/206/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GSPZPOZ w Iłży za 2016 rok.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XXXVI/205/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iłża na rok 2017.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

UCHWAŁA NR XXXVI/204/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 26 kwietnia 2017 r.


w sprawie : zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłża na lata 2017-2025.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

U C H W A Ł A NR XXXV/203/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2017 - 2020 dla Gminy Iłża”
Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

UCHWAŁA NR XXXV/202/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłża w 2017 r.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

UCHWAŁA NR XXXV/201/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 22 marca 2017r.

w sprawie: Przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Iłża na rok 2017.
Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

U C H W A Ł A NR XXXV/200/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych nie wymienionych w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela prowadzących zajęcia w grupach mieszanych.Przeczytaj całość

U C H W A Ł A NR XXXV/199/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Iłża , branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego , określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.Przeczytaj całość

U C H W A Ł A NR XXXV/198/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie : określenia kryteriów rekrutacji kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iłża ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XXXV/197/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 22 marca 2017r.

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

UCHWAŁA NR XXXV/196/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie zamiany nieruchomości.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XXXV/195/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie: wyodrębnienia Funduszu Sołeckiego w budżecie Gminy Iłża.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XXXV/194/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomskiego.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XXXV/193/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iłża na rok 2017.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

UCHWAŁA NR XXXV/192/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie : zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłża na lata 2017-2025.Przeczytaj całość
Wieloletnia prognoza finansowa
Wykaz przedsięwzięć do WPF

UCHWAŁA NR XXXIV/191/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Iłża do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach i złożenia wniosku na dofinansowanie zadania: „Rozbudowa, przebudowa /modernizacja/ oczyszczalni ścieków w Iłży” oraz akceptacji złożonych w Studium Wykonalności Inwestycji planów taryfowych wraz z ewentualną wieloletnia prognozą dopłat do taryf.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XXXIV/190/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 27 lutego 2017r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iłża na rok 2017.Przeczytaj całość
Załacznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

UCHWAŁA NR XXXIV/189/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 27 lutego 2017 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Gminy Iłża”Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

UCHWAŁA NR XXXIV/188/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Gminy Iłża na lata 2017 – 2023”Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

UCHWAŁA Nr IV/34/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłża na lata 2019 – 2026.U C H W A Ł A NR XXXIII/ 187/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Iłży na rok 2017.


Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

U C H W A Ł A NR XXXIII/186/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie : zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iłży na rok 2017.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

UCHWAŁA NR XXXIII/185/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Iłży na rok 2017.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

UCHWAŁA NR XXXIII/184/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

UCHWAŁA NR XXXIII/183/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umowy dzierżawy.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XXXIII/182/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 15 lutego 2017r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iłża na rok 2017.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

UCHWAŁA NR XXXII/ 181/ 17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 27 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XXXII/180/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 27 stycznia 2017r.

w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2017.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

UCHWAŁA NR XXXII/179/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 27 stycznia 2017r.

w sprawie wyznaczenia targowiska do prowadzenia działalności handlowej na terenie gminy Iłża oraz zatwierdzenie zasad korzystania z targowiska.Przeczytaj całość

Uchwała Nr XXXI/178/17
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 09 stycznia 2017r.

w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2017.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Uchwała Nr XXXI/177/17
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 09 stycznia 2017 r.

w sprawie : zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłża na lata 2017-2025.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1 WPI

udostępniono: 25.01.19 10:22 opis zmiany: dodanie informacji
| zmiany dokonał: Robert Korpula
| dziennik zmian | wersja do druku