standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Iłży,
www.ilza.pl
-Dane
-Ogłoszenia
-RODO
Organy władzy
Statuty
Akty prawa miejscowego
Wybory i referenda
Prawo lokalne
Finanse, podatki
Uchwały
Oświadczenia majątkowe
Zamówienia publiczne
Inne
Ochrona środowiska
Sprawozdania / Kontrole
Serwis
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
2013


Uchwała nr XLII/215/13 z dnia 04.10.2013r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Iłża
Dz. Urz. Rocznik 2013 poz. 9931


Uchwała/218/13 z dnia 14.10.2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Iłża.
Dz. Urz. Rocznik 2013 poz 11964 z dnia 15.11.2013


Uchwała XLIV/221/13 z dnia 07.11.2013 w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2014 dla ustalenia podatku rolnego.
Dz. Urz. Rocznik 2013 poz 12047 z dnia 19.11.2013


Uchwała XLIV/222/13 z dnia 07.11.2013 w sprawie : ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
Dz. Urz. Rocznik 2013 poz. 12048 z dnia 19.11.2013Uchwała XLIV/223/13 z dnia 07.11.2013 w sprawie : zwolnień z podatku od nieruchomości.
Dz. Urz. Rocznik 2013 poz. 12049 z dnia 19.11.2013


Uchwała nr XLIV/224/13 z dnia 07.11.2013 w sprawie : ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Dz. Urz. Rocznik 2013 poz. 12050 z dnia 19.11.2013


Uchwała nr XXXIV/174/13 z dnia 01.02.2013 r. w sprawie nadania statutu GSPZPOZ w Iłży.
Dz. Urz. Rocznik 2013 Poz. 3800 z dnia 29 marca 2013 r.
Obowiązująca

Uchwała nr XXXV/177/13 z dnia 15.03.2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłża
Dz. Urz. Rocznik 2013 Poz. 5276 z dnia 6 maja 2013
Obowiązująca

Uchwała nr XXXV/182/13 z dnia 15.03.2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji
Dz. Urz. Rocznik 2013 Poz. 5277 z dnia 6 maja 2013
Obowiązująca

Uchwała nr XXXVII/191/13 z dnia 19.04.2013 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Iłża
Dz. Urz Rocznik 2013 poz. 5939 z dnia 28 maja 2013 r.
Obowiązująca

Uchwała nr XXXVIII/194/13 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Iłża za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Zmieniona uchwałą nr XLI/212/13 z dnia 12.07.2013 r.
Dz. Urz. Rocznik 2013 poz. 6888 z dnia 19.06.2013 r.

Uchwała Nr XXXVIII/195/13 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIII/165/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Obowiązująca
Dz. Urz. Rocznik 2013 poz. 6889 z dnia 19.06.2013 r.

Uchwała Nr XXXVIII/196/13 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXV/177/13 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłża.
Obowiązująca
Dz. Urz. Rocznik 2013 poz. 6890 z dnia 19.06.2013 r.

Uchwała Nr XXXIX/207/13 z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Obowiązująca
Dz. Urz. Rocznik 2013 r. poz. 7347 z dnia 27.06.2013 r.

Uchwała Nr XXXIX/208/13 z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
Obowiązująca
Dz. Urz. Rocznik 2013 poz. 7348 z dnia 27.06.2013 r.

Uchwała nr XLI/212/13 z dnia 12.07.2013 r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Iłża za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Obowiązująca
Dz. Urz. Rocznik 2013 poz. 9212 z dnia 9.08.2013 r.

Uchwała nr XLI/231/13 z dnia 16.12.2013r. - Uchwała budżetowa na rok 2014
Obowiązująca
Dz. Urz. Rocznik 2014 poz. 576 z dnia 21.01.2014r.

Uchwała nr XLV/233/13 z dnia 16.12.2013r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w celu uzyskania opinii dotyczącej zmian wprowadzonych do statutów sołectw i osiedli w Gminie Iłża
Dz. Urz. Rocznik 2014 poz. 316 z dnia 15.01.2014r.

Uchwała nr XLV/234/13 z dnia 16.12.2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Iłża dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Iłża oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
Obowiązująca
Dz. Urz. Rocznik 2014 poz. 577 z dnia 21.01.2014r.

Uchwała nr XLV/235/13 z dnia 16.112.2013r. w sprawie: zmiany uchwały określającej szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania."
Obowiązująca
Dz. Urz Rocznik 2014 poz. 578 z dnia 21.01.2014r.

udostępniono: 31.01.17 22:49 opis zmiany: Uchwała : XLV/231/13; XLV/233/13 XLV/234/13; XLV/235/13
| zmiany dokonał: Robert Korpula
| dziennik zmian | wersja do druku