standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Iłży,
www.ilza.pl
-Dane
-Ogłoszenia
-RODO
Organy władzy
Statuty
Akty prawa miejscowego
Wybory i referenda
Prawo lokalne
Finanse, podatki
Uchwały
Oświadczenia majątkowe
Zamówienia publiczne
Inne
Ochrona środowiska
Sprawozdania / Kontrole
Serwis
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
2011


UCHWAŁA Nr XXI/93/11
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY

z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie: wyznaczenia do realizacji zadań o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczejPrzeczytaj całość

UCHWAŁA NR XXI/92/11
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY

z dnia 29 grudnia 2011 r.


w sprawie: wystąpienia Gminy Iłża z Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XXI/91/11
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 29 grudnia 2011r.


w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok


Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Uchwała Nr XX/90/11
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 19 grudnia 2011r.


w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.Przeczytaj całość

Uchwała Nr XX/89/11

Rady Miejskiej w Iłży

z dnia 19.12.2011 r.


w sprawie: udzielenia zgody na poręczenie kredytu z banku krajowego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Produkcyjno – Usługowo – Handlowego spółka z.o.o. w Iłży.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XX/88/11

Rady Miejskiej w Iłży

z dnia 19.12.2011 r.


w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.


Przeczytaj całość
Pobierz wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


Uchwała nr: XX/87/11

Rady Miejskiej w Iłży

z dnia 19 grudnia 2011


w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012 – 2018.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1 - Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Załącznik nr 2

Uchwała Budżetowa na rok 2012

Rady Miejskiej w Iłży

Nr: XX/86/11

z dnia 19 grudnia 2011r.


Przeczytaj całość
Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej
Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej
Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej
Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej


U C H WA Ł A NR XX/85/11

RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY

z dnia 19 grudnia 2011 roku


w sprawie : zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iłży.
Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

Uchwała Nr XX/84/11

Rady Miejskiej w Iłży

z dnia 19 grudnia 2011 r.


w sprawie: obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego.


Przeczytaj całość

Uchwała Nr XX/83/11
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 19 grudnia 2011 r.


w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVIII/264/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania zmienionej Uchwałą Nr VI/23/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 28 stycznia 2011r.Przeczytaj całość

Uchwała nr XIX/82/11

Rady Miejskiej w Iłży

z dnia 25 listopada 2011 r.


w sprawie:
uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Iłża z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2012 r.Przeczytaj całość

Uchwała Nr XIX/81/11

Rady Miejskiej w Iłży

z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie: przystapienia Gminy Iłża do realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Przeczytaj całość

Uchwała Nr XIX/80/11

Rady Miejskiej w Iłży

z dnia 25 listopada 2011 roku


w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.Przeczytaj całość

Uchwała Nr XIX/79/11

Rady Miejskiej w Iłży

z dnia 25 listopada 2011 roku


w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XIX/78/11

RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY

Z DNIA 25 LISTOPADA 2011 r.


w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XIX/77/11

RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY

z dnia 25 listopada 2011 r.


w sprawie: wyrażenia protestu przeciwko planowanej likwidacji Prokuratury Rejonowej w Lipsku.Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XIX/76/11

RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY

z dnia 25 listopada 2011 r.


w sprawie: likwidacji filii bibliotecznych.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XIX/75/11

RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY

z dnia 25 listopada 2011 roku


w sprawie: Określenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Iłża.Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XIX/74/11

RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY

z dnia 25 listopada 2011r.


w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr2
Załąćznik nr 3

Uchwała nr: XIX/73/11

Rady Miejskiej w Iłży

z dnia 25 listopada 2011 r.


w sprawie : ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Przeczytaj całość

Uchwała nr: XIX/72/11
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 25 listopada 2011 r.w sprawie : ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
Przeczytaj całość

Uchwała nr: XIX/71/11

Rady Miejska w Iłży

z dnia 25 listopada 2011 r.


w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2012 dla ustalenia podatku rolnego.Przeczytaj całość

Uchwała Nr XIX/70/11

Rady Miejskiej w Iłży

z dnia 25 listopada 2011 r.


w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Iłża.Przeczytaj całość

UCHWAŁA XIX/69/11

RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY

z dnia 25 listopada 2011 r.


w sprawie: rozpatrzenia skargi.Przeczytaj całość

U C H W A Ł A NR XVIII/68/11
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 27 października 2011 roku


w sprawie : wyboru delegatów do Związku Gmin nad Iłżanką.
Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XVIII/67/11
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 27 października 2011r.


w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

UCHWAŁA NR XVIII/66/11
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 27 października 2011 roku

w sprawie : wyboru ławników na lata 2012 – 2015.
Przeczytaj całość

Uchwała Nr XVIII/65/11
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 27 października 2011 r.


w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
Przeczytaj całość

Uchwała nr XVII/64/11
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 07 października 2011r.w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.


Przeczytaj całość

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/64/11

Załącznik nr 2 do Uchwały na XVII/64/11Uchwała nr XVII/63/11
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 07 października 2011r.


w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.


Przeczytaj całość

Uchwała nr XVII/62/11
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 07 października 2011r.


w sprawie: powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2012 - 2015

Przeczytaj całość


Uchwała nr XVII/61/11
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 07 października 2011r.

w sprawie uchwały nr XVI/93/07 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 31.12.2007r.dotyczącej: ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Iłży

Przeczytaj całość


Uchwała nr XVII/60/11
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 07 października 2011r.


w sprawie: rozpatrzenia skargi
Przeczytaj całość

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Iłży
Osoba która odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Miejskiej

U C H WA Ł A NR XVI/59/11
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 05 września 2011 roku


w sprawie : rozpoznania skargiPrzeczytaj całość
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Iłży
Osoba która odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Miejskiej

Uchwała Nr XVI/58/11
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 05 września 2011r.


w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Iłży
Osoba która odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Miejskiej

U C H W A Ł A NR XVI/57/11
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 05 września 2011 roku


w sprawie : zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej przy Gminnym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Iłży
Osoba która odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Miejskiej

UC H WA Ł A NR XVI/ 56/11
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 05 września 2011 roku


w sprawie : nadania Statutu Gminnemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Iłży
Osoba która odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Miejskiej

Uchwała Nr XVI/55/11
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 05 września 2011 roku


w sprawie nabycia nieruchomości.Przeczytaj całość
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Iłży
Osoba która odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Miejskiej

UCHWAŁA NR XVI/54/11
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 5 września 2011 ROKU


W sprawie: Utworzenia Odrębnego Obwodu Głosowania.Przeczytaj całość
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Iłży
Osoba która odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Miejskiej

UCHWAŁA Nr XVI/53/11
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 05 września 2011r.


w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Iłży
Osoba która odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Miejskiej

Uchwała nr XV/52/11
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 18 sierpnia 2011r.


w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGWPrzeczytaj całość

Uchwała Nr XIV/51/11
Rady Miejskiej w Iłży

z dnia 04 lipca 2011 r.


w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Alojzów na lata 2009-2016.
Przeczytaj całość
Załąćznik nr 1
Załącznik nr 2

Uchwała Nr XIII/50/11
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 10 czerwca 2011 r.


w sprawie: udzielenia zgody na poręczenie kredytu z banku krajowego dla PK PUH w Iłży spółka z o.o.
Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

U C H W A Ł A NR XIII/49/11
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 10 czerwca 2011 r.


w sprawie : udzielenia Burmistrzowi Iłży absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.
Przeczytaj całość

U C H WA Ł A NR XIII/48/11
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 10 czerwca 2011 roku


w sprawie : rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za 2010 rok i sprawozdania finansowego.
Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XIII/47/11
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
Z DNIA 10 CZERWCA 2011 ROKU


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Skaryszew w sprawie powierzenia Gminie Skaryszew wykonywanie zadań własnych z zakresu kanalizacji: udrożniania i oczyszczania kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Iłża.
Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XIII/46/11
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 10 czerwca 2011 r.


w sprawie: zamiaru likwidacji filii bibliotecznych.
Przeczytaj całość

U C H W A Ł A NR XIII/45/11

RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY

z dnia 10 czerwca 2011 roku


w sprawie : zatwierdzenia Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego - dla Gminy Iłża na lata 2011 - 2014.
Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

Iłża, dnia 20.09.2011r.
UCHWAŁA NR XIII/44/11
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 10 czerwca 2011 r.


w sprawie: rozpatrzenia skargi.
Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XIII/43/11
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 10 czerwca 2011r.


w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

U C H WA Ł A NR XII/42 /11
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 23 maja 2011 roku

w sprawie : ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Iłży.Przeczytaj całość

Uchwała nr:XII/41/11
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 23.05.2011


w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 – 2018.
Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

UCHWAŁA NR XII/40/11
RADY MIEJSKIEJ w Iłży
z dnia 23 maja 2011 r.


w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW.
Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XII/39/11
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 23 maja 2011r.


w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
Przeczytaj całość
Załąćznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Uchwała nr XI/38/11
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 28 kwietnia 2011r.


w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

Przeczytaj całość


UCHWAŁA Nr X/37/11
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 11 kwietnia 2011r.


w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Uchwała Nr X/36/11
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 11 kwietnia 2011 r.


w sprawie : zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Seredzice na lata 2010-2017.

Przeczytaj całość

Uchwała Nr X/35/11
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 11 kwietnia 2011 r.


w sprawie : zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pakosław na lata 2010-2017.


Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

UCHWAŁA NR IX/34/11
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 31 marca 2011 roku


w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Domu Kultury w Iłży.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR IX/33/11
RADY MIEJSKIEJ w Iłży
z dnia 31 marca 2011 r.


w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW.


Przeczytaj całość

Uchwała Nr IX/32/11
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 31 marca 2011 roku


w sprawie nabycia nieruchomości.


Przeczytaj całość

Uchwała Nr IX/ 31/11
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 31 marca 2011 roku


w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2013


Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

UCHWAŁA NR IX/30/11
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 31 marca 2011 roku


w sprawie: Przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , Oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Iłża na rok 2011.


Przeczytaj całość

Uchwała Nr IX/29/11
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 31 marca 2011 r.


w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki.


Przeczytaj całość

Uchwała Nr IX/28/11
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 31 marca 2011 roku


w sprawie: przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Iłża.


Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

UCHWAŁA NR IX /27/ 11
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 31 marca 2011 r.


w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr IX/26/11
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY

z dnia 31 marca 2011 r.


w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.


Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Uchwała Nr VII/25/11
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 24 lutego 2011 r.w sprawie przystąpienia Gminy Iłża do projektów kluczowych realizowanych przez samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007 – 2013 pn.:

  1. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”,

  2. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.
Przeczytaj całość

U C H W A Ł A NR VII/24/ 11
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 24 lutego 2011 roku


w sprawie : udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomskiego w Radomiu.


Przeczytaj całość

Uchwała Nr VI/23/11
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 28 stycznia 2011r


w sprawie: zmiany uchwały określającej szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania.


Przeczytaj całość

Uchwała Nr VI/22/11
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 28 stycznia 2011 roku


w sprawie : trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków i zasad jego funkcjonowania.


Przeczytaj całość

Uchwała Nr. VI/21/11
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 28 stycznia 2011r.


w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projekt systemowy w ramach Priorytetu VII Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.


Przeczytaj całość

Uchwała Nr:VI/20/11
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 28.01.2011


w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 – 2018.


Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

Uchwała Budżetowa na rok 2011
Rady Miejskiej w Iłży
Nr: VI/19/11
z dnia 28 stycznia 2011 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art.236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm. ) Rada Miejska w Iłży uchwala, co następuje.


Przeczytaj całość
Tabela nr 1 do uchwały budżetowej
Tabela nr 2 do uchwały budżetowej
Tabela nr 3 do uchwały budżetowej
Załącznik nr 1 i 2

Uchwała Nr V/18/11
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 13.01.2011r.


w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013.


Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

Uchwała Nr V/17/11
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 13.01.2011 r.


w sprawie : zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jedlanka Stara na lata 2011 - 2018.


Przeczytaj całość
udostępniono: 17.03.17 17:19 opis zmiany: dodanie informacji
| zmiany dokonał: Robert Korpula
| dziennik zmian | wersja do druku