standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Iłży,
www.ilza.pl
-Dane
-Ogłoszenia
-RODO
Organy władzy
Statuty
Akty prawa miejscowego
Wybory i referenda
Prawo lokalne
Finanse, podatki
Uchwały
Oświadczenia majątkowe
Zamówienia publiczne
Inne
Ochrona środowiska
Sprawozdania / Kontrole
Serwis
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Projekty aktów normatywnych


Uchwała
Rady Miejskiej w Iłży

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłża.


Przeczytaj całość

Uchwała
Rady Miejskiej w Iłży

w sprawie zmiany uchwały Rady miejskiej w Iłży w sprawie szczególnego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.



Przeczytaj całość

Uchwała
Rady Miejskiej w Iłży

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłży w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłży.



Przeczytaj całość

Uchwała
Rady Miejskiej w Iłży

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenie wysokości dziennej stawki opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.


Przeczytaj całość

Uchwała
Rady Miejskiej w Iłży

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.


Przeczytaj całość

Uchwała
Rady Miejskiej w Iłży

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.


Przeczytaj całość

Uchwała
Rady Miejskiej w Iłży

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2018 dla ustalenia podatku rolnego.


Przeczytaj całość

Uchwała
Rady Miejskiej w Iłży

w sprawie wyznaczenia targowisk do prowadzenia działalności handlowej, usługowej i gastronomicznej na terenie miasta Iłża oraz uchwalenia zasad korzystania z targowisk.


Przeczytaj całość

U C H W A Ł A
Rady Miejskiej w Iłży
w sprawie uchwalenia Zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych niektórych nauczycieli w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Iłża.


Przeczytaj całość

U C H W A Ł A
Rady Miejskiej w Iłży
w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem Gminy Iłża.


Przeczytaj całość

U C H W A Ł A
Rady Miejskiej w Iłży
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2017 - 2020
dla Gminy Iłża”



Przeczytaj całość
Gminny Program Ochrony nad Zabytkami

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 22 marca 2017r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iłża ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 22 marca 2017r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Iłża, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 22 marca 2017r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela prowadzących zajęcia w grupach mieszanych.



Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 22 marca 2017r.
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.




Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

UCHWAŁA NR XXXII/179/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 27 stycznia 2017r.

w sprawie wyznaczenia targowiska do prowadzenia działalności handlowej na terenie gminy Iłża oraz zatwierdzenie zasad korzystania z targowiska.



Przeczytaj całość

Uchwała nr
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową dzieci w wieku do lat 5 w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Iłża.


Przeczytaj całość

Uchwała nr
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie określenia dworca i przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z dworca i przystanków komunikacyjnych ,których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Iłża.


Przeczytaj całość

Uchwała nr
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia

w sprawie: zmiany uchwały nr XLIII/218/13 z dnia 14 października 2013 roku ustalającej zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminnego Iłży.


Przeczytaj całość

Uchwała nr
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia

w sprawie: powierzenia Zakładowi Zarządzania Nieruchomościami Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Iłży zarządzania Gminnym Składowiskiem Odpadów w miejscowości Iłża.


Przeczytaj całość

Uchwała nr
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia

w sprawie: wyboru metody obliczania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości tej opłaty.


Przeczytaj całość

Uchwała nr
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia

w sprawie: ustanowienia pamiątkowej Statuetki Iłżanina.


Przeczytaj całość

Uchwała nr
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia

w sprawie: zasad przyznawania z budżetu Gminy Iłża nagród i wyróżnień zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz trenerom i działaczom zasłużonym w osiąganiu wyników sportowych.


Przeczytaj całość

Uchwała nr XI/68/15
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 24 sierpnia 2015 r.

w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2015.


Przeczytaj całość

Uchwała nr
Rady miejskiej w Iłży
z dnia

w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019.


Przeczytaj całość

Uchwała nr.
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia . . listopada 2014 r.

w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości.


Przeczytaj całość

Uchwała nr.
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia . . listopada 2014 r.

w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2015 dla ustalenia podatku rolnego.


Przeczytaj całość

Uchwała nr.
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia . . listopada 2014 r.

w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Przeczytaj całość

Uchwała nr
Rady miejskiej w Iłży
z dnia . .2014 roku

w sprawie nadania statutu Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłży.

Przeczytaj całość

Statuty Sołectw i Osiedli"




Uchwała
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia

w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Iłża.


Przeczytaj całość

Uchwała
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/105/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Iłży


Przeczytaj całość

Uchwała
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia

w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.


Przeczytaj całość

Uchwała
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia

w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020"


Przeczytaj całość

Uchwała Budżetowa na rok 2014
Rady Miejskiej w Iłży

Przeczytaj całość


Uchwała
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia

w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Iłża dla przedszkoli, i innych form wychowywania przedszkolnego, szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Iłża oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.


Przeczytaj całość

Uchwała
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w celu uzyskania opinii dotyczących zmian wprowadzonych do statutów sołectw i osiedli w Gminie Iłża


Przeczytaj całość

Uchwała nr:
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 7 listopada 2013r.
w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Przeczytaj całość

Uchwała nr:
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 7 listopada 2013r.
w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości.

Przeczytaj całość

Uchwała nr
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia

w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2014 dla ustalenia podatku rolnego.

Przeczytaj całość

Uchwała nr
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 7 listopada 2013r.

w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości



Przeczytaj całość

Uchwała nr. ./. ./2013
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia . . . 2013 roku

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Iłża.



Przeczytaj całość

Uchwała Nr ………/2013
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia …………………… lipca 2013 r.
w sprawie: warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy Iłża za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Przeczytaj całość

Uchwała Nr ……………
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia ……………………
w sprawie: nadania nazwy ulicy


Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

UCHWAŁA ……………….
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia …………………

w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.



Przeczytaj całość

Uchwała nr
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia. .2013r.

w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Iłża



Przeczytaj całość

Uchwała nr . ./2013
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia . . 2013r.

w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Iłża za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


Przeczytaj całość

Uchwała nr
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia . .2013roku

w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIII/165/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.


Przeczytaj całość

Rady Miejskiej w Iłży
z dnia . .2013r.

w sprawie zmian w Uchwale nr XXXV/177/13 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 15 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłża.


Przeczytaj całość

Uchwała nr . .
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia . . 2013 roku

w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest miasto i Gmina Iłża.



Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR. .
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia . 2013 r.

w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłża.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR . . ./2013
Rady Miejskiej w Iłży

z dnia . . . . 2013 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji.


Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

UC H WA Ł A NR XXXIV/ /13
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 2013 roku

w sprawie : nadania Statutu Gminnemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży.



Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

UCHWAŁA NR /12
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 2012 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/83/11 z dnia 19 grudnia 2011r określającej szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania.



Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR. . ./2012
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia. . . . . . . 2012 r.
w sprawie wyboru metody obliczania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz ustalenia wysokości tej opłaty.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR. . ./2012
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia. . . . . . . . . . 2012 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR. . .
RADY MIEJSKA W IŁŻY
z dnia. . .
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zagospodarowania tych odpadów.



Przeczytaj całość


UCHWAŁA NR. . ./2012
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia. . . . . . . . . .2012 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji


Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

UCHWAŁA NR . . . . /12
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia ………………… 2012r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Domu Kultury w Iłży



Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR . . . . /12
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia ………………… 2012r.
w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Muzeum Regionalnego w Iłży


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR . . . . /12
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia ………………… 2012r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłży.



Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR . . . . /12
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia ………………… 2012r.

w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.



Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR . . . . /12
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia ………………… 2012r.

w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2013 dla ustalenia podatku rolnego.



Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR . . . . /12
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia ………………… 2012r.

w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości.



Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR . . . . /12
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia ………………… 2012r.

w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.



Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR . . . . /12
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia ………………… 2012r.

w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.



Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR . . . . /12
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia ………………… 2012r.

w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji.



Przeczytaj całość
Wzór deklaracji

UCHWAŁA NR . . . . /12
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia ………………… 2012r.

w sprawie: Podziału Gminy Iłża na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów, granic obwodów głosowania, oraz Siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych.



Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR . . . . /12
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia ………………… 2012r.

w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości.



Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR . . . . /12
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia ………………… 2012r.

w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Iłża.



Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR . . . . /12
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia ………………… 2012r.

w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Iłża



Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XXVIII/ /12
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia ………………… 2012r.

w sprawie: zmiany pisowni nazw niektórych ulic i placów w Iłży



Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XXVIII/ /12
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia …………………. 2012 roku.

w sprawie: wprowadzenia zmiany do statutu Gminy Iłża.



Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia

w sprawie: Podziału Gminy Iłża na okręgi wyborcze


Przeczytaj całość


Uchwała nr
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia


w sprawie ustalenia statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłży


Przeczytaj całość

Uchwała nr
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia

w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.



Przeczytaj całość

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia . . . 2012 roku



w sprawie: zmiany Uchwały LIII/289/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży



Przeczytaj całość
udostępniono: 04.12.17 13:45 opis zmiany: edycja informacji
| zmiany dokonał: Robert Korpula
| dziennik zmian | wersja do druku