standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Iłży,
www.ilza.pl
-Dane
-Ogłoszenia
-RODO
Organy władzy
Statuty
Akty prawa miejscowego
Wybory i referenda
Prawo lokalne
Finanse, podatki
Uchwały
Oświadczenia majątkowe
Zamówienia publiczne
Inne
Ochrona środowiska
Sprawozdania / Kontrole
Serwis
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
2012


UCHWAŁA NR XXXIII/171/12
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 28 grudnia 2012 roku


w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/83/11 z dnia 19 grudnia 2011r określającej szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XXXIII/170/12
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 28 grudnia 2012r.


w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Iłży.


Przeczytaj całość

U C H W A Ł A NR XXXIII/169/12
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 28 grudnia 2012 roku


w spraw: zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Iłży.


Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załączniki nr 4

U C H WA Ł A NR XXXIII/ 168 / 2012
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 28 grudnia 2012 roku


w sprawie : zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iłży.
Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

UCHWAŁA NR XXXIII/167/12
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 28 grudnia 2012r.


w sprawie : wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową , przebudową , remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XXXIII/166/2012
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 28 grudnia 2012 r.


w sprawie: wyboru metody obliczania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz ustalenia wysokości tej opłaty.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XXXIII/165/12
RADY MIEJSKA W IŁŻY
z dnia 28 grudnia 2012 rok


w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zagospodarowania tych odpadów.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XXXIII/164/2012
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 28 grudnia 2012 r.


w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

UCHWAŁA NR XXXIII/163/2012
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 28 grudnia 2012 r.


w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XXXIII/162/12
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 28 grudnia 2012r.


w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Uchwała Nr XXXII/161/12
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 17 grudnia 2012 roku


w sprawie zamiany nieruchomości.Przeczytaj całość

U C H W A Ł A NR XXXII/160/12
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 17 grudnia 2012 roku


w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłży.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XXXII/159/12
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 17 grudnia 2012 roku


w sprawie: wprowadzenia zmian w statucie Muzeum Regionalnego w Iłży.


Przeczytaj całość

U C H W A Ł A NR XXXII/ 158 /12
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 17 grudnia 2012 roku.


w sprawie : wprowadzenia zmian w Statucie Domu Kultury w Iłży.


Przeczytaj całość

U C H W A Ł A NR XXXII/157
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 17 grudnia 2012 roku

w sprawie : zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej przy Gminnym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży.Przeczytaj całość

UC H WA Ł A NR XXXII/156/12
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 17 grudnia 2012 roku


w sprawie : nadania Statutu Gminnemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XXXII/155/12
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 17 grudnia 2012r.


w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.


Przeczytaj całość

Uchwała nr: XXXII/154/12
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 17.12.2012 r.


w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2021.


Przeczytaj całość

Uchwała Budżetowa na rok 2013
Rady Miejskiej w Iłży
Nr: XXXII/153/12
z dnia 17.12.2012r.


uchwała budżetowa


Przeczytaj całość

Uchwała nr XXXI/152/12
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 26 listopada 2012 r.


w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomskiego.Przeczytaj całość

Uchwała nr XXXI/151/12
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 26 listopada 2012 r.


w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Iłża z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2013 r.Przeczytaj całość
Załacznik Nr 1 do Uchwaly Nr XXXI/151/12

Uchwała nr XXXI/150/12
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 26 listopada 2012 r.


w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Iłża.Przeczytaj całość

Uchwała nr XXXI/149/12
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 26 listopada 2012 r.


w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.Przeczytaj całość

Uchwała nr XXXI/148/12
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 26 listopada 2012 r.


w sprawie : ustalenia stawek podatku od nieruchomości.Przeczytaj całość

Uchwała nr XXXI/147/12
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 26 listopada 2012 r.


w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2013 dla ustalenia podatku rolnego.Przeczytaj całość

Uchwała nr XXXI/146/12
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 26 listopada 2012 r.


w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012 – 2018.Przeczytaj całość
Załacznik Nr 1 do Uchwaly Nr XXXI/146/12

Uchwała nr XXXI/145/12
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 26 listopada 2012 r.


w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.Przeczytaj całość
Załacznik Nr 1 do Uchwaly Nr XXXI/145/12
Załącznik Nr 1 do Uchwaly Nr XXXI/145/12
Załacznik Nr 3 do Uchwaly Nr XXXI/145/12
Załacznik Nr 4 do Uchwaly Nr XXXI/145/12

Uchwała nr XXX/144/12
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 29 października 2012 r.


W sprawie: Podziału Gminy Iłża na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów,granic obwodów głosowania, oraz Siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych.Przeczytaj całość
Załacznik Nr 1 do uchwaly Nr XXX/144/12

Uchwała nr XXX/143/12
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 29 października 2012 r.


w sprawie : wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie
niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.Przeczytaj całość

Uchwała nr XXX/142/12
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 29 października 2012 r.


w sprawie wydzierżawienia nieruchomościPrzeczytaj całość

Uchwała nr XXX/141/12
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 29 października 2012 r.


w sprawie : rozpatrzenia wniosku dotyczącego sposobu i trybu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora GSPZPOZ w Iłży.Przeczytaj całość

Uchwała nr XXX/140/12
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 29 października 2012 r.


w sprawie : rozpatrzenia skargi na Burmistrza Iłży.Przeczytaj całość

Uchwała nr XXX/139/12
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 29 października 2012 r.


w sprawie powołania Rady Społecznej przy Gminnym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży.Przeczytaj całość

Uchwała nr XXX/138/12
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 29 października 2012 r.


w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Iłża.Przeczytaj całość

Uchwała nr XXX/137/12
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 29 października 2012 r.


w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy IłżaPrzeczytaj całość

Uchwała nr XXX/136/12
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 29 października 2012 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasta Radomia dotyczącego dostarczania odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Iłża do instalacji odzysku i utylizacji odpadów komunalnych (składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz ZUOK) zarządzanej przez PPUH „RADKOM Sp. z o.o.”Przeczytaj całość

Uchwała nr XXX/135/12
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 29 października 2012 r.


w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rokPrzeczytaj całość
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/135/12
Załacznik Nr 2 do uchwaly Nr XXX/135/12Załacznik Nr 3 do uchwaly Nr XXX/135/12Załacznik Nr 4 do uchwaly Nr XXX/135/12

Uchwała nr XXIX/134/12
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 24 września 2012 r.


w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rokPrzeczytaj całość

Uchwała Nr XXVIII/133/12
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 27 lipca 2012 roku


w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XXVIII/132/12
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 27.07.2012r.


w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XXVIII/131/12
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 27.07. 2012r.


w sprawie: rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Lepsze Jutro.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XXVIII/130/12
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 27 lipca 2012 roku


W sprawie: podziału Gminy Iłża na okręgi wyborcze.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XXVIII/129/12
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 27 lipca 2012r.


w sprawi: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłża w 2012 r.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA XXVIII/128/2012
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 27.07.2012 roku 2012r.


w sprawie: przyjęcia raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla miasta i gminy Iłża w latach 2010 - 2011Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

UCHWAŁA NR XXVIII/ 127/12
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 27 lipca 2012 roku


w sprawie: zmiany pisowni nazw niektórych ulic i placów w Iłży.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XXVIII/ 126 /12
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 27 lipca 2012 roku.


w sprawie: wprowadzenia zmiany do statutu Gminy Iłża.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA nr XXVIII/125/12
RADY MIEJSKIEJ w Iłży
z dnia 27 lipca 2012 r.w sprawie zaciągnięcia kredytu z banku krajowego.Przeczytaj całość

Uchwała nr: XXVIII/124/2012
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 27 lipca 2012 r.


w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012 – 2018.


Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

Uchwała Nr XXVIII/123/12
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 27 lipca 2012 roku


w sprawie: ustalenia stawek kalkulacyjnych dla ustalenia kwoty dotacji przedmiotowych dla Zakładu Energetyki Cieplnej na rok 2012Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XXVIII/122/12
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 27 lipca 2012 r.


w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

U C H W A Ł A NR XXVII/ 121 /12
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 22 czerwca 2012 roku


w sprawie : udzielenia dotacji celowej na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalnego lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu.

Przeczytaj całość

U C H W A Ł A NR XXVII/120/12
RADY MIEJSKIEJ W IŁZY
z dnia 22 czerwca 2012 roku


w sprawie : zmiany uchwały Nr XXVI/141/08 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 25 sierpnia 2008 roku dotyczącej powołania Rady Społecznej przy Gminnym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży.


Przeczytaj całość

Uchwała nr XXVII/119/12
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 22 czerwca 2012 roku


w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży

Przeczytaj całość
Uchwała nr XXVII/118/12
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 22 czerwca 2012 roku


w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu


Przeczytaj całość

Uchwała nr XXVII/117/12
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 22 czerwca 2012 roku

w sprawie: ustalenia statutu Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłży

Przeczytaj całość


Uchwała nr XXVII/116/12
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 22 czerwca 2012 r.


w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok

Przeczytaj całość


Uchwała nr XXVII/115/12
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 22 czerwca 2012 roku


w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Iłży absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.

Przeczytaj całośćUchwała nr XXVII/114/12
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 22 czerwca 2012 roku


w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok.

Przeczytaj całość
UCHWAŁA Nr XXV/113/12
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 23 kwietnia 2012r.


w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok Nr:XX/86/11 z dnia 19 grudnia 2011.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XXV/112/12
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 23 kwietnia 2012 rokuw sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.Przeczytaj całość

Uchwała Nr XXV/111/12
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 23.04.2012r.


w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Iłża z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w ustawie о działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2011r.Przeczytaj całość
Załącznik nr1

Uchwała Nr XXV/110/12
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 23 kwietnia 2012 roku


w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.


Przeczytaj całość

Uchwała Nr XX/109/2012
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 23 kwietnia 2012 rokuw sprawie użyczenia nieruchomości.Przeczytaj całość

UCHWAŁA XXV/108/12
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 23 kwietnia 2012 roku


w sprawie: rozpatrzenia skargiPrzeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XXIV/107/12
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY

z dnia 26 marca 2012 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomskiego.Przeczytaj całość

Uchwał Nr XXIV/106/12
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 26 marca 2012 r.


w sprawie poparcia inicjatywy Zarządu Województwa Mazowieckiego dotyczącej włączenia podregionów Mazowsza do uczestnictwa w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej.Przeczytaj całość

Uchwała Nr XXIV/105/12
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 26 marca 2012 roku


w sprawie: zmiany Uchwały LIII/289/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży.


Przeczytaj całość

Uchwała Nr XXIV/104/12
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 26 marca 2012 r.


w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego na lata 2012 – 2014 ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XXIV/103/12
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 26 marca 2012 roku


w sprawie: Przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Iłża na rok 2012.Przeczytaj całość

U C H W A Ł A NR XXIV/102/12
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 26 marca 2012 roku


w sprawie : Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2013.Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XXIV/101/12
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 26 marca 2012 r.


w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rokPrzeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

UCHWAŁA XXIV/100/12
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 26 marca 2012 r.


w sprawie: rozpatrzenia skargi mieszkańców wsi Seredzice, Seredzice Zawodzie, Kolonia Seredzice, Michałowa Pakosławskiego.Przeczytaj całość

UCHWAŁA XXIV/99/12
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 26 marca 2012 roku


w sprawie: rozpatrzenia skargiPrzeczytaj całość

Uchwała nr: XXII/98/12
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 13 stycznia 2012


w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012 – 2018.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

UCHWAŁA Nr XXII/97/12
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 13 stycznia 2012r.


w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

Uchwała Nr XXII/96/12
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 13 stycznia 2012 r.


w sprawie: uchylenia uchwały Nr: XX/89/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 19.12.2011 r. w sprawie udzielenia zgody na poręczenie kredytu z banku krajowego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Produkcyjno- Usługowo-Handlowego spółka z o.o. w Iłży.Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XXII/95/12
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY

z dnia 13 stycznia 2012r.


w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rokPrzeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

UCHWAŁA NR XXII/94/12
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 13 stycznia 2012 r.


w sprawie: WYRAŻENIA PROTESTU PRZECIWKO LIKWIDACJI SĄDU REJONOWEGO W LIPSKU, A TAKŻE PLANOWANEJ PRZEZ PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W RADOMIU PRZYNALEŻNOŚCI GMINY IŁŻA DO SĄDU REJONOWEGO W MIEJSCOWOŚCI PRZYSUCHA.Przeczytaj całość
udostępniono: 20.03.17 08:17 opis zmiany: przesunięcie sekcji
| zmiany dokonał: Robert Korpula
| dziennik zmian | wersja do druku