standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Iłży,
www.ilza.pl
-Dane
-Ogłoszenia
-RODO
Organy władzy
Statuty
Akty prawa miejscowego
Wybory i referenda
Prawo lokalne
Finanse, podatki
Uchwały
Oświadczenia majątkowe
Zamówienia publiczne
Inne
Ochrona środowiska
Sprawozdania / Kontrole
Serwis
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
2009UCHWAŁA Nr XLVIII/268/09
RADY MIEJSKIEJ w Iłży
z dnia 30 grudnia 2009r.


w sprawie: rozpoznania skargi.Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XLVIII/267/09
RADY MIEJSKIEJ w IŁŻY
z dnia 30 grudnia 2009 roku


w sprawie : ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokości oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagradzania zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za ponadwymiarowe godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród dla zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Iłża.Przeczytaj całość

U C H W A Ł A NR XLVIII/266/09
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 30 grudnia 2009 roku.


w sprawie : zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Iłży.


Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

Uchwała Nr XLVIII/265/09
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 30 grudnia 2009 roku.


w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Iłża z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2010 r.


Przeczytaj całość

Uchwała Nr XLVIII/264/09
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 30.12.2009r.


w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania.


Przeczytaj całość

Uchwała Nr XLVIII/263/09
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 30 grudnia 2009 r.


w sprawie: zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013.


Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

Uchwała Nr XLVIII/262/09
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie : zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krzyżanowice na lata 2009-2016.


Przeczytaj całość

Uchwała Nr XLVIII/261/09
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 30 grudnia 2009 roku


w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony nieruchomości i innych rzeczy.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XLVIII/260/09
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 30 grudnia 2009 roku.


w sprawie: sprzedaży nieruchomości.Przeczytaj całość

U C H W A Ł A NR XLVIII/259/09
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 30 grudnia 2009 roku.


w sprawie : zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XLVIII/251/09 z dnia 02 grudnia 2009 roku dotyczącej ustalenia stawek podatku od nieruchomości.Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XLVIII/258/09
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 30.12.2009r.


w sprawie: wydatków Gminy Iłża, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.


Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

UCHWAŁA Nr XLVIII/257/09
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 30 grudnia 2009r.


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 rok.


Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Uchwała Nr XLVIII/256/09
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 30 grudnia 2009 r.


w sprawie: ustalenia stawek kalkulacyjnych dla stalenia kwoty dotacji przedmiotowych dla Administracji Budynków Mieszkaniowych na rok 2010.Przeczytaj całość

Uchwała Budżetowa na rok 2010
Gminy Iłża
Nr XLVIII/255/09 z dnia 30.12.2009r.Przeczytaj całość
Tabela nr 1
Tabela nr 2
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2 i 3
Załącznik nr 4
Prognoza długu

UCHWAŁA NR XLVII/254/09
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 02 grudnia 2009 roku.

w sprawie: ustalenia miesięcznej opłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu.


Przeczytaj całość

Uchwała nr: XLVII/253/09
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 02 grudnia 2009 r.


w sprawie : ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.


Przeczytaj całość

Uchwała nr: XLVII/252/09
Rady Miejska w Iłży
z dnia 02 grudnia 2009 r.


w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2010 dla ustalenia podatku rolnego.


Przeczytaj całość

Uchwała nr: XLVII/251/09
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 02 grudnia 2009 r.


w sprawie : ustalenia stawek podatku od nieruchomości.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XLVII/250/09
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 02 grudnia 2009r.


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 rok.
Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8


UCHWAŁA Nr XLVII/249/09
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 02 grudnia 2009r.


w sprawie: przyjęcia Statutu Związku Gmin.
Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

UCHWAŁA NR XLVI/248/09
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 18 listopada 2009 roku.


w sprawie: upoważnienia Burmistrza Iłży do udzielenia poręczeń dla Zakładu Energetyki Cieplnej w Iłży.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLVI/247/09
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 18 listopada 2009 roku.


w sprawie: utworzenia Związku Międzygminnego.Przeczytaj całość

UCHWAŁA XLVI/246/09
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 18 listopada 2009 roku.


w sprawie: użyczenia nieruchomości.


Przeczytaj całość


UCHWAŁA Nr XLVI/245/09
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 18 listopada 2009r.


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 rok.


Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

UCHWAŁA NR XLV/244/09
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 09 listopada 2009 roku.


w sprawie: reasumpcji uchwały Nr XLII/230/09 dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne placówki oświatowe o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie gminy Iłża.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLV/243/09
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 09.11.2009roku.


w sprawie: określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz w sprawie zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie i użyczenia środków trwałych Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XLV/242/09
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 09.11.2009r.


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 rok.


Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

U C H W A Ł A NR XLIV/241/09
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 29 września 2009 roku.


w sprawie :przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Iłża.


Przeczytaj całość

Uchwała Nr XLIV/240/09
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 29 września 2009 roku.


w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.


Przeczytaj całość

Uchwała Nr XLIV/239/09
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 29 września 2009 roku.


w sprawie: wyznaczenia targowisk do prowadzenia działalności handlowej, usługowej i gastronomicznej na terenie miasta Iłża oraz zatwierdzenia zasad korzystania z targowisk.


Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

UCHWAŁA NR XLIV/238/09
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 29 września 2009r.


w sprawie: wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Iłża.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XLIV/237/09
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 29.09.2009r.


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 rok.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

Uchwała Nr XLIV/236/09
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 29 września 2009 roku


w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.Przeczytaj całość

Uchwała Nr XLIII/235/09
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 18 września 2009 r.


w sprawie wyrażenie zgody na przystąpienie Gminy Iłża do ustanowionego przez Radę Ministrów RP Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011”. W ramach Programu gmina planuje zrealizować projekt pod nazwą „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ MALENIE – CHWAŁOWICE”.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLIII/234/09
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY


z dnia 18 września 2009 roku w sprawie : zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych.


Przeczytaj całość

Uchwała Nr XLIII/233/09
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 18.09.2009 r.


w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013.
Załącznik nr 1

UCHWAŁA NR XLIII/232/09
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 18.09.2009r.


w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XLIII/231/09
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 18.09.2009r.


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 rok.
Przeczytaj całość
Załącznik nr1
Załącznik nr2
Załącznik nr3
Załącznik nr4
Załącznik nr5
Załącznik nr6
Załącznik nr7

Uchwała Nr XLII/230/09
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 17 lipca 2009 roku


w sprawie: trybu udzielenia i rozliczenia dotacji oraz trybu z zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne placówki oświatowe o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie gminy Iłża.Przeczytaj całość

Uchwała nr XLII/229/09
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 17 lipca 2009 roku


w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr VII/39/92 Rady Gminy i Miasta Iłża z dnia 09 października 1992 roku w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Energetyki Cieplnej”.Przeczytaj całość

Uchwała nr XLII/228/09
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 17 lipca 2009 roku


w sprawie: zmian w Statucie Gminy IłżaPrzeczytaj całość

UCHWAŁA NRXLII/227/09
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 17 lipca 2009 roku.


w sprawie: wyrażenia opinii o celowości zaliczenia drogi Nr 9 Radom – Rzeszów do kategorii dróg ekspresowych Radom – Rzeszów.Przeczytaj całość

Uchwała Nr XLII/226/09
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 17.07.2009r.


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 rokPrzeczytaj całość
Załącznik nr1
Załącznik nr2
Załącznik nr3

UCHWAŁA INTENCYJNA Nr XLII/225/09
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 17.07.2009r.


w sprawie zamiaru przystąpienia Gminy Iłża do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XLII/224/09
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 17 lipca 2009 roku


Przeczytaj całość

Uchwała Nr XLI/223/09
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 26.06.2009r.


w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowz Miejscowosci Predocin na lata 2009 - 2016.


Przeczytaj całość

Uchwała Nr XLI/222/09
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 26.06.2009r.


w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2001 - 2013.Przeczytaj całość

Uchwała Nr XLI/221/09
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 26.06.2009r.


w sprawie: zaciągnięcia kredytu z banku krajowego


Przeczytaj całość

Uchwała nr XLI/220/09
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 26.06.2009r.


w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.Przeczytaj całość

Uchwała Nr XLI/219/09
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 26 czerwca 2009r.


w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki.Przeczytaj całość

Uchwała Nr XLI/218/09
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 26.06.2009r.


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 rok.


Przeczytaj całość
Załącznik nr1
Załącznik nr2
Załącznik nr3

uchwała Nr XL/217/09
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 5 czerwca 2009 roku


w sprawie procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 16.06.2009r.

UCHWAŁA Nr XL/216/09
RADY MIEJSKIEJ W Iłży
z dnia 5 czerwca 2009 roku.


w sprawie: zamiaru połączenia gminnych instytucji kultury.


Przeczytaj całość

Iłża, dnia 16.06.2009r.

UCHWAŁA Nr XL/215/09
RADY MIEJSKIEJ W Iłży
z dnia 5 czerwca 20009 roku.


w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Domu Kultury w Iłży.


Przeczytaj całość

Uchwała Nr XL/214/09
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 5 czerwca 2009 rok.


w sprawie: sprzedaży nieruchomościPrzeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XL/213/09
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 5.06.2009r.


w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Przeczytaj całość

Uchwała nr XL/212/09
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 05.06.2009r.


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 rokPrzeczytaj całość
Załącznik nr1
Załącznik nr2
Załącznik nr3

Uchwała nr XXXIX/211/09
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 15.05.2009r.


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 rok.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr2
Załącznik nr3
Załącznik nr4


Uchwała nr XXXIX/210/09
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 15 maja 2009 roku.


w sprawie: rewitalizacji linii wąskotorowej Starachowice Wschodnie - Iłża.Przeczytaj całość

Uchwała nr XXXIX/209/09
Rady Miejskiej w Iłzy
z dnia 15 maja 2009r.


w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie i zabezpieczenia przyznanych środków FRKF w formie "weksla in blanco: na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej przy Publicznej Szkole podstawowej w Jasieńcu Iłżeckim Górnym 75.Przeczytaj całość

Uchwała nr XXXVIII/208/09
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 20 kwietnia 2009 roku


w sprawie: nabycia nieruchomościPrzeczytaj całość

Uchwała Nr XXXVIII/207/09
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 20.04.2009 r.


w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013.Przeczytaj całość
Załącznik nr1

Uchwała nr XXXVIII/206/09
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 20 kwietnia 2009 roku


w sprawie: uchwalenia programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego - Bezpieczna Gmina Iłża na lata 2009 - 2010.Przeczytaj całość

Uchwała nr XXXVIII/205/09
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 20 kwietnia 2009 roku


w sprawie:ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Iłża.Przeczytaj całość

Uchwała Nr XXXVIII/204/09
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 20 kwietnia roku.

w sprawie : sprzedaży nieruchomości położonej w Iłży w drodze bezprzetargowej.

Przeczytaj całość

Uchwała nr XXXVIII/203/09
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 20 kwietnia 2009 roku


w sprawie: Utworzenia Odrębnego Obwodu Głosowania.Przeczytaj całość

uchwała nr XXXVIII/202/09
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 20 kwietnia 2009 r.


w sprawie: absolutorium dla Burmistrza IłżyPrzeczytaj całość

Uchwała nr XXXVIII/201/09
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 20 kwietnia 2009 roku.


w sprawie: upoważnienia Burmistrza Iłży do udzielania zaliczek.Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XXXVIII/200/09
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 20.04.2009r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 rok.

Przeczytaj całość
Załącznik nr1
Załącznik nr2
Załącznik nr3
Załącznik nr4
Załącznik nr5
Załącznik nr6

uchwała nr XXXVII/199/09
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 25 marca 2009 roku


w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki dla stowarzyszenia - Ochotnicza Straż Pożarna w Alojzowie.Przeczytaj całość

Uchwała nr XXXVII/198/09
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 25 marca 2009 roku.


w sprawie: wystąpienia Gminy Iłża do Mazowieckiej Regionalnej organizacji Turystycznej.Przeczytaj całość

Uchwała nr XXXVII/197/09
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 25.03.2009r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 rok.Przeczytaj całość
Załącznik nr1
Załącznik nr2
Załącznik nr3
Załącznik nr4
Załącznik nr5

Uchwała Nr XXXVII/196/09
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 25.03.2009 r.


w sprawie : zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Alojzów na lata 2009-2016.
Przeczytaj całość
Załącznik nr1

Uchwała nr XXXVII/195/09
Rady Miejskiej w Iłży
za dnia 25 marca 2009 roku

w sprawie: Przyjęcia Miejskiego Programu profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i przemocy dla Gminy Iłża na rok 2009.Przeczytaj całość

Uchwała nr XXXVII/194/2009
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 25 marzec 2009r.


w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu upowszechniania aktywnej integracji w ramach projektu systemowego Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XXXVII/193/2009
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 25 marzec 2009r.


w sprawie: zatwierdzenia i wdrożenia do realizacji projekt systemowy w ramach Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji” Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Przeczytaj całość

Uchwała nr XXXVII/192/09
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 25 marca 2009 roku


w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.


Przeczytaj całość


Uchwała Nr XXXVII/191/09
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 25 marca 2009 roku


w sprawie: zmiany nieruchomościPrzeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XXXVI/190/09
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 13.03.2009r.


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 rok.Przeczytaj całość
Załącznik nr1
Załącznik nr2
Załącznik nr3

Uchwała Nr XXXV/189/09
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 25.02.2009r.


w sprawie: ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iłża i określenia granic obwodów.Przeczytaj całość


Uchwała Nr XXXV/188/09
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 25.02.2009r.


w sprawie: likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Chwałowicach
Przeczytaj całość

Uchwała Nr XXXV/187/09
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 25.02.2009 r.


w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013.
Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

Uchwała Nr XXXV/186/09
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 25.02.2009 r.


w sprawie : zmiany uchwały Nr VI/39/07 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Prędocin, Prędocin Kolonia, Prędocinek na lata 2007-2013.
Przeczytaj całość

Uchwała Nr XXXV/185/09
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 25.02.2009r.


w sprawie: zatwierdzenia Statutu Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej opieki Zdrowotnej w Iłży.Załącznik nr1

Uchwała Nr XXXV/184/09
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 25.02.2009r.


w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejPrzeczytaj całość

Uchwała Nr XXXV/183/09
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 25.02.2009r.


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 rokPrzeczytaj całość
Załącznik nr1
Załącznik nr2
Załącznik nr3
Załącznik nr4

Uchwała nr XXXIV/182/09
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 27 stycznia 2009 r.


w sprawie: określenia szczegółowego trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Iłża

Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

U C H W A Ł A NR XXXIV/181/09
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 27 stycznia 2009 roku


w sprawie : ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straż pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.


Przeczytaj całość

Uchwała Nr XXXIV/180/09
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 27 stycznia 2009 r.


w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu.

Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XXXIV/179/09
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 27.01.2009r.


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 rok

Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

udostępniono: 20.03.17 08:16 opis zmiany: przesunięcie sekcji
| zmiany dokonał: Robert Korpula
| dziennik zmian | wersja do druku