standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Iłży,
www.ilza.pl
-Dane
-Ogłoszenia
-RODO
Organy władzy
Statuty
Akty prawa miejscowego
Wybory i referenda
Prawo lokalne
Finanse, podatki
Uchwały
Oświadczenia majątkowe
Zamówienia publiczne
Inne
Ochrona środowiska
Sprawozdania / Kontrole
Serwis
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
2007


UCHWAŁA Nr XVI/ 96 /07
RADY MIEJSKIEJ w IŁŻY
z dnia 31 grudnia 2007 roku

w sprawie : ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Iłży.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XVI/ 95 /07
RADY MIEJSKIEJ w IŁŻY
z dnia 31 grudnia 2007 roku

w sprawie: ustalenia wysokości ryczałtu miesięcznego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iłży.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XVI/ 94 /07
RADY MIEJSKIEJ w IŁŻY
z dnia 31 grudnia 2007 roku

w sprawie : ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XVI/ 93 /07
RADY MIEJSKIEJ w IŁŻY
z dnia 31 grudnia 2007 roku

w sprawie: ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Iłży.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XVI/92/07
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 31 grudnia 2007 roku.

w spawie: wydatków Gminy Iłża, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XV/ 90 /07
RADY MIEJSKIEJ w IŁŻY
z dnia 28 grudnia 2007 roku


w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.


Przeczytaj całość
Załącznik do uchwały

UCHWAŁA Nr XV/89/07
RADY MIEJSKIEJ w IŁŻY
z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Iłża z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2008 r.


Przeczytaj całość

Uchwała Nr XV/88/07
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Iłża na rok 2008.


Przeczytaj całość
Wydatki budżetu gminy Iłża
Przychody i rozchody
Plan finansowy wydatków na zadania zlecone
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
Dotacje podmiotowe
Dotacje celowe na zadania własne gminy
Plan gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Prognoza długu

UCHWAŁA Nr XV/87/07
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2007 roku.Przeczytaj całość
Załącznik nr1
Załącznik nr2
Załącznik nr3

UCHWAŁA Nr XV/86/07
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej poprzez zakup laparoskopu.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XIV/85 /07
RADY MIEJSKIEJ w IŁŻY
z dnia 05 grudnia 2007 roku


w sprawie : zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych.

Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XIV/83 /07
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 05 grudnia 2007 roku


w sprawie : upoważnienia Burmistrza Iłży do udzielenia poręczenia dla Zakładu Energetyki Cieplnej w Iłży.

Przeczytaj całość


UCHWAŁA Nr XIV/82/07
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 5 grudnia 2007 r.


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2007 roku.

Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XIV/81/07
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 5 grudnia 2007 roku.


w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu.

Przeczytaj całość

Uchwała Nr XIV/ 80 /07
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 05 grudnia 2007 roku


w sprawie : ustalenia miesięcznej opłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu.

Przeczytaj całość

Uchwała Nr XIV/ 79 /07
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 05 grudnia 2007 roku


w sprawie : obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2008 dla celów podatku rolnego i zarządzenia poboru podatku w formie inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia inkasentów.

Przeczytaj całość

Uchwała Nr XIV / 78 / 2007
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 05 grudnia 2007 r.


w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

Przeczytaj całość

Uchwała Nr XIV/ 77 /07
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 05 grudnia 2007 roku


w sprawie : określenia stawek podatku od nieruchomości.

Przeczytaj całość

Uchwała Nr XIII/75/07
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 7 listopada 2007 roku.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2007 roku.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XII/70 /07
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 29 października 2007 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2007 roku.Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XII/69 /07
RADY MIEJSKIEJ w IŁŻY
z dnia 29 października 2007 roku

w sprawie : wyboru ławników na lata 2008 – 2012.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XI/66/07
RADY MIEJSKIEJ w IŁŻY
z dnia 03 października 2007 roku

w sprawie : powołania i funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Iłży.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XI/ 65 /07
RADY MIEJSKIEJ w IŁŻY
z dnia 03 października 2007 roku

w sprawie : wyboru delegatów do Związku Gmin nad Iłżanką.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XI/ 64 /07
RADY MIEJSKIEJ w IŁŻY
z dnia 03 października 2007 roku

w sprawie : powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2008 – 2011.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XI/63/06
RADY MIEJSKIEJ W IŁZY
z dnia 03 października 2007 roku

w sprawie : lokalizacji i budowy pomnika gen. Antoniego Hedy „Szarego”.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XI/62 /07
RADY MIEJSKIEJ w IŁŻY
z dnia 03 października 2007 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym będącym załącznikiem do uchwały Nr XXV/190/05 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 marca 2005 roku.Przeczytaj całość

U C H W A Ł A NR XI/61/07

RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 03 października 2007 roku

w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie 2007 roku.


Przeczytaj całość


U C H W A Ł A NR XI/60/07
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY z dnia 03 października 2007 roku

w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie 2007 roku.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR X/59/2007
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 17 września 2007 roku


w sprawie: Utworzenia Odrębnego Obwodu Głosowania.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr IX/ 58 /07
RADY MIEJSKIEJ w IŁZY
z dnia 16 sierpnia 2007 roku


w sprawie : nadania nazwy ulicy w mieście Iłża.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR IX/57/07
RADY MIEJSKIEJ w IŁŻY
z dnia 16 sierpnia 2007 roku


w sprawie : zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA IX/56/07
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 16 sierpnia 2007 roku


w sprawie : zbycia nieruchomości


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR IX/ 55 /07
RADY MIEJKIEJ W IŁŻY
z dnia 16 sierpnia 2007 roku


w sprawie : zasad wynagradzania pracowników zakładów i jednostek budżetowych Gminy Iłża.


Przeczytaj całość

Uchwała Nr IX / 54/07
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 16 sierpnia 2007 roku


w sprawie : zamiany nieruchomości


Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr IX/52/07
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 16 sierpnia 2007 roku


w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie 2007 roku.

Przeczytaj całość
Załącznik

UCHWAŁA Nr IX/51/07
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 16 sierpnia 2007 roku.


w sprawie: finansowania wydatków pożyczką z Banku Krajowego.


Przeczytaj całość
Załącznik nr1
Załącznik nr2


UCHWAŁA Nr IX/50/07
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 16 sierpnia 2007 roku.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2007 roku.


Przeczytaj całość
Załącznik

UCHWAŁA Nr VIII/ 49/07
RADY MIEJSKIEJ w IŁŻY
z dnia 15 czerwca 2007 roku
w sprawie : nadania imienia Publicznemu Gimnazjum Gminnemu w Iłży.


Przeczytaj całość
Załącznik

UCHWAŁA Nr VIII/48/07
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 15 czerwca 2007 roku
w sprawie : zaopiniowania projektu planu aglomeracji.


Przeczytaj całość

U C H W A Ł A NR VIII/47/07
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 15 czerwca 2007 roku

w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie 2007 roku.Przeczytaj całość

Zarządzenie Nr 13/2007
Burmistrza Iłży
z dnia 15.03.2007 roku.w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej w Iłży sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2006 rok .


Pobierz zarządzenie
Pobierz załącznik Nr1
Pobierz załącznik Nr2

Uchwała Nr VII/43/2007
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 27 kwietnia 2007roku.w sprawie: finansowania wydatków z wolnych środków.


Pobierz uchwałę
Pobierz załącznik

Uchwała Nr VII/44/2007
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 27 kwietnia 2007 r.w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2007 r.


Pobierz uchwałę

UCHWAŁA Nr VI/28 /07
RADY MIEJSKIEJ w IŁŻY
z dnia 21 marca 2007 roku


w sprawie : wyboru delegatów do Związku Gmin nad Iłżanką.


Pobierz uchwałę

Uchwała Nr VI/29/2007
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 21 marca 2007 roku.


w sprawie: wprowadzenia zmian budżecie 2007 roku.


Pobierz uchwałę
Pobierz Załącznik Nr1

UCHWAŁA Nr VI/30 /07
RADY MIEJSKIEJ w IŁŻY
z dnia 21 marca 2007 roku


w sprawie: zmiany uchwały Nr XVII/115/04 z dnia 21 kwietnia 2004r. o utworzeniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży.


Pobierz uchwałę

UCHWAŁA Nr VI/31/07
RADY MIEJSKIEJ w IŁŻY
z dnia 21 marca 2007 roku


w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/129/04 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 25 sierpnia 2004 roku o powołaniu Rady Społecznej przy Samodzielnym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży.


Pobierz uchwałę

UCHWAŁA Nr VI/ 32 /07
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 21 marca 2007 roku


w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/152/04 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 13 października 2004 r. o zatwierdzeniu Regulaminu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży.


Pobierz uchwałę

UCHWAŁA Nr VI/ 33 /07
RADY MIEJSKIEJ w IŁŻY
z dnia 21 marca 2007 roku


w sprawie : darowizny nieruchomości.


Pobierz uchwałę

UCHWAŁA Nr VI/ 34 /07
RADY MIEJSKIEJ w IŁŻY
z dnia 21 marca 2007 roku


w sprawie : zamiany nieruchomości.


Pobierz uchwałę

UCHWAŁA Nr VI/35 /07
RADY MIEJSKIEJ w IŁŻY
z dnia 21 marca 2007 roku


w sprawie : nabycia nieruchomości.


Pobierz uchwałę

UCHWAŁA Nr VI/36/07
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
Z DNIA 21.03.2007 ROKU


w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Iłża na rok 2007.


Pobierz uchwałę

UCHWAŁA NR VI/37/07
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
Z dnia 21.03.2007 roku


W sprawie: Przyjęcia Programu przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Iłża na rok 2007


Pobierz uchwałę

UCHWAŁA Nr VI/ 40 /07
RADY MIEJSKIEJ w IŁŻY
z dnia 21 marca 2007 roku


w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego.


Pobierz uchwałę

UCHWAŁA Nr VI/ 41 /07
RADY MIEJSKIEJ w IŁŻY
z dnia 21 marca 2007 roku


w sprawie: powołania KOMISJI STATUTOWEJ.


Pobierz uchwałę

UCHWAŁA Nr VI/ 42 /07
RADY MIEJSKIEJ w IŁŻY
z dnia 21 marca 2007 roku


w sprawie : wniosku o zwołanie zebrania wiejskiego.Pobierz uchwałę

UCHWAŁA Nr V/17/07
RADY MIEJSKIEJ w IŁŻY
z dnia 31 stycznia 2007 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Iłża na rok 2007

Pobierz uchwałę
Pobierz Załącznik Nr 1

Pobierz Załącznik Nr 2

Pobierz Załącznik Nr 3

Pobierz Załącznik Nr 4

Pobierz Załącznik Nr 5

Pobierz Załącznik Nr 6

Pobierz Załącznik Nr 7

Pobierz Załącznik Nr 8

Pobierz Załącznik Nr 9

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne


UCHWAŁA Nr V/18/07
RADY MIEJSKIEJ w IŁŻY
z dnia 31 stycznia 2007 roku

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
Pobierz uchwałę

UCHWAŁA Nr V/22/07
RADY MIEJSKIEJ w IŁŻY
z dnia 31 stycznia 2007 roku

w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Iłża z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2007

Pobierz uchwałę
Pobierz Załącznik Nr 1


UCHWAŁA Nr V/23/07
RADY MIEJSKIEJ w IŁŻY
z dnia 31 stycznia 2007 roku

w sprawie: ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Iłży
Pobierz uchwałę

UCHWAŁA Nr V/24/07
RADY MIEJSKIEJ w IŁŻY
z dnia 31 stycznia 2007 roku

w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Iłży
Pobierz uchwałę

UCHWAŁA Nr V/25/07
RADY MIEJSKIEJ w IŁŻY
z dnia 31 stycznia 2007 roku

w sprawie: ustalenia wysokości ryczałtu miesięcznego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iłży
Pobierz uchwałę

UCHWAŁA Nr V/26/07
RADY MIEJSKIEJ w IŁŻY
z dnia 31 stycznia 2007 roku

w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2007 określającego wysokości oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagradzania zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Iłża
Pobierz uchwałę

UCHWAŁA Nr V/27/07
RADY MIEJSKIEJ w IŁŻY
z dnia 31 stycznia 2007 roku

w sprawie: zaciągnięcia kredytu z banku krajowego
Pobierz uchwałę

udostępniono: 14.02.18 13:34 opis zmiany: dodanie informacji
| zmiany dokonał: Robert Korpula
| dziennik zmian | wersja do druku