standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Iłży,
www.ilza.pl
-Dane
-Ogłoszenia
-RODO
Organy władzy
Statuty
Akty prawa miejscowego
Wybory i referenda
Prawo lokalne
Finanse, podatki
Uchwały
Oświadczenia majątkowe
Zamówienia publiczne
Inne
Ochrona środowiska
Sprawozdania / Kontrole
Serwis
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
2016


UCHWAŁA NR XXX/176/16
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie ustanowienia 2017 roku - Rokiem Bolesława Leśmiana.Przeczytaj całość

U C H W A Ł A NR XXX/175/16
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 30 grudnia 2016r.

w sprawie: ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową dzieci w wieku do lat 5 w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Iłża.Przeczytaj całość

Uchwała Nr XXX/174/16
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 30 grudnia 2016 roku.

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Uchwała Nr XXX/173/16
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 30 grudnia 2016r.

w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2016.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

UCHWAŁA NR XXIX/172/16
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 21 grudnia 2016r.


w sprawie określenia dworca i przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z dworca i przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Iłża.
Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XXIX/171/16
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 21 grudnia 2016 r.


w sprawie zamiany nieruchomości.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XXIX/170/16
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 21 grudnia 2016 r.


w sprawie nabycia nieruchomości.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XXIX/169/16
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY

z dnia 21 grudnia 2016r.


w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Inwestycyjnego Gminy Iłża w ramach Planu Inwestycyjnego Regionalnych Inwestycji Terytorialnych dla Radomskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.Przeczytaj całość

Uchwała Budżetowa na rok 2017
Rady Miejskiej w Iłży
Nr XXIX/168/16
z dnia 21 grudnia 2016 r.
Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Tabela nr 1
Tabela nr 2a
Tabela nr 3a

Uchwała nr: XXIX/167/16
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłża na lata 2017 – 2025.Przeczytaj całość
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Wykaz przedsięwzięć do WPF
Objaśnienia do WPF

Uchwała Nr XXIX/166/16
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 21 grudnia 2016r.

w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2016.
Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

Uchwała Nr XXVIII/165/16
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 23.11.2016 r.

w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iłża.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XXVIII/164/2016
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 23 listopada 2016 r.

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Iłża z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2017 r.Przeczytaj całość
Program 2017

Uchwała Nr XXVIII/163/16
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 23 listopada 2016 roku

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Iłża dla przedszkoli, i innych form wychowania przedszkolnego, szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Iłża oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XXVIII/162/16
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 23 listopada 2016 roku

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.Przeczytaj całość

Uchwała nr XXVIII/161/16
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 23 listopada 2016 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.Przeczytaj całość

Uchwała nr XXVIII/160/16
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 23 listopada 2016 r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.Przeczytaj całość

Uchwała nr:XXVIII/159/16
Rady Miejska w Iłży
z dnia listopada 2016 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2017 dla ustalenia podatku rolnego.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XXVIII/158/16
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 23 listopada 2016 r.

w sprawie: zmiany Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Iłża na rok 2016.Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XXVIII/157/16
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 23 listopada 2016r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/145/2016 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 26 sierpnia 2016 r.Przeczytaj całość

Uchwała Nr XXVIII/156/16
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 23 listopada 2016r.

w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2016.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

U C H W A Ł A NR XXVII/155/16
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 12 października 2016 roku


w sprawie : powołania Rady Społecznej przy Gminnym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XXVII/154/16
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 12 października 2016 roku

w sprawie :uchwalenia „ Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Iłża na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023”Przeczytaj całość

Uchwała Nr XXVII/153/16
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 12 października 2016 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego.Przeczytaj całość

Uchwała Nr XXVII/152/16
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 12 października 2016 roku

w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Iłży, w drodze bezprzetargowej.Przeczytaj całość

Uchwała Nr XXVII/151/16
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 12 października 2016 roku

w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Iłży, w drodze bezprzetargowej.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XXVII/150/16
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 12 października 2016 roku


w sprawie : przyjęcia „ Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Iłża na lata 2016-2032”
Przeczytaj całość

U C H W A Ł A NR XXVII/149/16
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 12 października 2016 roku


w sprawie : utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Gminy Iłża- Centrum Usług Wspólnych- pod nazwą Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Iłży oraz nadania jej statutu.Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XXVII/148/16
RADY MIEJSKIEJ w IŁŻY
z dnia 12 października 2016r.


w sprawie : likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Iłża pod nazwą Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Iłży.Przeczytaj całość

Uchwała Nr XXVII/147/16
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 12 października 2016r.


w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2016.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

Uchwała Nr XXVI/146/2016
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

w sprawie zaopiniowania planu aglomeracji Iłża.Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XXVI/145/2016
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

w sprawie: przyznania dotacji celowej dla Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży.Przeczytaj całość

Uchwała Nr XXVI/144/16
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 26 sierpnia 2016r.

w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2016.


Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

Uchwała Nr XXVII/143/2016
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłża na lata 2016-2023.


Przeczytaj całość

Uchwała Nr XXV/142/2016
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 05 sierpnia 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Przeczytaj całość


U C H W A Ł A NR XXV/141/2016
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 05 sierpnia 2016 roku

w sprawie : powierzenia Zakładowi Zarządzania Nieruchomościami Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Iłży zarządzania Gminnym Składowiskiem Odpadów w miejscowości Jedlanka Stara.Przeczytaj całość

U C H W A Ł A NR XXV/140/2016
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 5 sierpnia 2016 roku

w sprawie : zmiany uchwały Nr XLIII/218/13 z dnia 14 października 2013 roku ustalającej zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminnego Iłży.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

U C H W A Ł A NR XXV/139/2016
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 5 sierpnia 2016 roku

w sprawie : wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości tej opłaty.Przeczytaj całość

Uchwała Nr XXV/138/16
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 05 sierpnia 2016r.

w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2016.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

UCHWAŁA NR XXIV/137/16
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą Stowarzyszenie Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

Uchwała nr XXIV/136/16
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie: przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Iłża na lata 2016-2023Przeczytaj całość

Uchwała Nr XXIV/135/16
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Iłża.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

UCHWAŁA NR XXIV/134/16
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przeczytaj całość

U C H W A Ł A NR XXIV/133/16
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie : udzielenia Burmistrzowi Iłży absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rokPrzeczytaj całość

UCHWAŁA NR XXIV/132/16
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2015 rokPrzeczytaj całość

Uchwała Nr XXIV/131/16
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 24 czerwca 2016r.

w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2016.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Uchwała Nr XXIV/ 130/2016
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 24 czerwca 2016 r.
w sprawie : zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłża na lata 2016-2023.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

UCHWAŁA Nr XXIII/129/16
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomskiego.Przeczytaj całość

Uchwała Nr XXIII/128/16
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 25 maja 2016 roku

w sprawie nie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XXIII/127/16
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 25 maja 2016 roku

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego GSPZPOZ w Iłży za 2015 rokPrzeczytaj całość
Przeczytaj całość

U C H W A Ł A NR XXIII/126/16
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie : zasad przyznawania z budżetu Gminy Iłża nagród i wyróżnień zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz trenerom i działaczom zasłużonym w osiąganiu wyników sportowych.Przeczytaj całość

Uchwała Nr XXIII/125/16
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 25 maja 2016r.

w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2016Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

Uchwała Nr XXII/124/16
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 27 kwietnia 2016 roku


w sprawie: uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

Uchwała nr XXII/123/16
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 27 kwietnia 2016 r.


w sprawie:
przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Iłża z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w ustawie о działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2015 r.
Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

Uchwała Nr XXII/122/16
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 27 kwietnia 2016 roku


w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.Przeczytaj całość

Uchwała Nr XXII/121/16
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 27 kwietnia 2016r.

w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2016.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

UCHWAŁA Nr XXI/120/16
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 14 marca 2016 r.


w sprawie: wyznaczenia Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.Przeczytaj całość

Uchwała Nr XXI/119/16
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 14 marca 2016 r.


w sprawie: przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy IłżaPrzeczytaj całość

UCHWAŁA NR XXI/118/16
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 14 marca 2016 r.


w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłża w 2016 r.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

UCHWAŁA NR XXI/117/16
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 14 marca 2016 r.


w sprawie: Przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Iłża na rok 2016.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XXI/116/16
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 14 marca 2016 r.


w sprawie: niewyodrębnienia Funduszu Sołeckiego w budżecie Gminy IłżaPrzeczytaj całość

Uchwała Nr XXI/115/16
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 14 marca 2016r.


w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2016Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Uchwała Nr XX/114/16
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 1 marca 2016 r.


w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Iłża do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach i złożenia wniosku na dofinansowanie zadania: „Rozbudowa, przebudowa /modernizacja/ oczyszczalni ścieków w Iłży” oraz akceptacji złożonych w Studium Wykonalności Inwestycji planów taryfowych wraz z ewentualną wieloletnia prognozą dopłat do taryf.Przeczytaj całość

Uchwała Nr XIX/113/16
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 24 lutego 2016 r.


w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umowy dzierżawy.Przeczytaj całość

U C H W A Ł A NR XIX/112/16
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 24 lutego 2016 r.


w sprawie : zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iłży na rok 2016.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

U C H W A Ł A NR XIX/111/16
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 24 lutego 2016 r.


w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Iłży na rok 2016.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

UCHWAŁA XIX/110/16
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 24 lutego 2016 r.


w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Iłży.Przeczytaj całość

Uchwała Nr XIX/109/16
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 24 lutego 2016 r.


w sprawie : trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Iłża dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Iłża oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XIX/108/16
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 24 lutego 2016 r.


w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXXV/177/13 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłża.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XIX/107/16
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 24 lutego 2016 r.


w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XIX/106/16
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 24 lutego 2016 r.


w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu RadomskiegoPrzeczytaj całość

Uchwała Nr XIX/105/16
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 24 lutego 2016r.


w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2016Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

Uchwała nr XVIII/104/16
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 28 stycznia 2016 r.


w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz klas pierwszych Publicznego Gimnazjum Gminnego prowadzonych przez Gminę Iłża, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.Przeczytaj całość

Uchwała Nr XVIII/103/16
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 28 stycznia 2016r.


w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2016.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Uchwała Nr XVII/102/16
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 14 stycznia 2016 r.


w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Iłża do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach i złożenia wniosku na dofinansowanie zadania: „Rozbudowa, przebudowa modernizacja/ oczyszczalni ścieków w Iłży”


Przeczytaj całość

Uchwała Nr XVII/101/16
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 14 stycznia 2016r.


w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2016Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
udostępniono: 31.01.17 22:49 opis zmiany: dodanie informacji
| zmiany dokonał: Robert Korpula
| dziennik zmian | wersja do druku