standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Iłży,
www.ilza.pl
-Dane
-Ogłoszenia
-RODO
Organy władzy
Statuty
Akty prawa miejscowego
Wybory i referenda
Prawo lokalne
Finanse, podatki
Uchwały
Oświadczenia majątkowe
Zamówienia publiczne
Inne
Ochrona środowiska
Sprawozdania / Kontrole
Serwis
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
2008UCHWAŁA Nr XXXIII/178/08
RADY MIEJSKIEJ w IŁŻY
z dnia 30 grudnia 2008 roku


w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.


Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

UCHWAŁA NR XXXIII/177/08
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 30.12.2008 r.


w sprawie : ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2009 określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagradzania zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Iłża.

Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

UCHWAŁA Nr XXXIII/176/08
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 30.12.2008r.


w sprawie wydatków Gminy Iłża, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Przeczytaj całość

Uchwała nr XXXIII/175/08
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 30 grudnia 2008 r.


w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Iłża z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2009 r.


Przeczytaj całość

Uchwała Nr XXXIII/174/08
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 30 grudnia 2008 r.


w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Iłży przy ul. Przemysłowej.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XXXIII/173/08
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 30.12.2008r.


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2008 rok

Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

UCHWAŁA Nr XXXII/172/08
RADY MIEJSKIEJ w IŁŻY
z dnia 19 grudnia 2008 roku


w sprawie : ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Iłży.


Przeczytaj całość

Uchwała nr XXXII/171/08
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 19 grudnia 2008 r.


w sprawie : zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XXXII/170/08
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 19.12.2008r.


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2008 rok.

Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

Uchwała Nr XXXII/169/08
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 19 grudnia 2008


w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009.

Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7 i 8
Załącznik nr 9

Uchwała Nr: XXXII/168/08
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 19 grudnia 2008 r.


w sprawie ustalenia stawek kalkulacyjnych dla ustalenia kwoty dotacji przedmiotowych Administracji Budynków Mieszkaniowych na rok 2009.

Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XXXI/167/08
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 03 grudnia 2008 roku


w sprawie: nadania statusu drogi gminnej drodze JASIENIEC-MAZIARZE–KOTYZKI.

Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XXXI/166/08
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 03 grudnia 2008 r.


w sprawie: upoważnienia Burmistrza Iłży do udzielenia poręczenia dla Zakładu Energetyki Cieplnej w Iłży.

Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XXXI/165/08
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 03.12.2008r.


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2008 rok.

Przeczytaj całość
Załącznik nr1
Załącznik nr2
Załącznik nr3
Załącznik nr4

Uchwała Nr XXXI/164/08
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 03 grudnia 2008 roku


w sprawie : ustalenia miesięcznej opłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu.

Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XXXI/163/08
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 03 grudnia 2008 r.


w sprawie prowadzenia targowisk oraz określenia wysokości stawek opłaty targowej.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr: XXXI/162/08
Rady Miejskiej w Iłży

z dnia 03 grudnia 2008 r.


w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa.

Przeczytaj całość

Uchwała nr XXXI/161/08
Rady Miejska w Iłży
z dnia 03 grudnia 2008 r.


w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2009 dla ustalenia podatku rolnego.

Przeczytaj całość

Uchwała nr: XXXI/160/08
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 03 grudnia 2008 r.


w sprawie : ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


Przeczytaj całość

Uchwała nr XXXI/159/08
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 03 grudnia 2008 r.


w sprawie : ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

Przeczytaj całość

Uchwała Nr XXX/158/08
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 19 listopada 2008 r.


w sprawie Uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013.

Przeczytaj całość

Uchwała Nr XXX /157/08
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 19.11.2008 roku


w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Radom

Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XXX/155/08<
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 19.11.2008r.


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2008 rok

Przeczytaj całość
Załącznik nr1
Załącznik nr2
Załącznik nr3
Załącznik nr4

Uchwała Nr XXX/154/2008
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 19 listopada 2008 r.


w sprawie wyrażenie zgody na przystąpienie Gminy Iłża do ustanowionego przez Radę Ministrów RP Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011”. W ramach Programu gmina planuje zrealizować projekt pod nazwą „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KRZYŻANOWICE - MALENIE”

Przeczytaj całość

U C H W A Ł A NR XXX /153 /08
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 19 listopada 2008 roku


w sprawie: zasad korzystania ze stołówek w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Iłża.

Przeczytaj całość
Załącznik nr1

Uchwała Nr XXX/152/08
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 19 listopada 2008 roku.


w sprawie : zamiany nieruchomości

Przeczytaj całość

Uchwała Nr XXX/151/08
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 19 listopada 2008 r.


w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej planów likwidacji VII Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Iłży oraz sesji wyjazdowych w Iłży prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Lipsku.

Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XXIX/150/08
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 29.10.2008.


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2008 rok.

Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

UCHWAŁA Nr XXVIII/149 /08
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 26.09.2008r.


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2008 rok


Przeczytaj całość
Załącznik nr1
Załącznik nr2
Załącznik nr3
Załącznik nr4
Załącznik nr5
Załącznik nr6

UCHWAŁA NR XXVIII/148/08
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 26 września 2008 roku

w sprawie : zamiany nieruchomości


Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XXVII/147 /08
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 10.09.2008r.


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2008 rok.


Przeczytaj całość
Załącznik nr1
Załącznik nr2
Załącznik nr3
Załącznik nr4
Załącznik nr5

UCHWAŁA NR XXVII/146/2008
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 10.09.2008 r.


w sprawie: zatwierdzenia i wdrożenia do realizacji projekt systemowy w ramach Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji” Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XXVI/145/08
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 25 sierpnia 2008 r.

w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XXVI/144/08
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 25 sierpnia 2008 roku

w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej poprzez zakup laparoskopu.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XXVI/143/08
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 25 sierpnia 2008 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki dla zakładu budżetowego ZEC Iłża.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XXVI/142 /08
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 25 sierpnia 2008 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie na 2008 rok.

Przeczytaj całość
Załącznik nr1
Załącznik nr2
Załącznik nr3
Załącznik nr4
Załącznik nr5
Załącznik nr6
Załącznik nr7

UCHWAŁA NR XXVI/141/08
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 25 sierpnia 2008 r.

w sprawie : powołania Rady Społecznej przy Gminnym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XXVI/140/08
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 25 sierpnia 2008r.

w sprawie: połączenia Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży z Samodzielnym Publicznym Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży.


Przeczytaj całość

Uchwała Nr XXV/139/08
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 18 lipca 2008 roku

w sprawie : zamiany nieruchomości


Przeczytaj całość

Uchwała Nr XXV/138/08
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 18 lipca 2008 roku

w sprawie : zamiany nieruchomości


Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XXV/137/08
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 18.07.2008 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2008 rok


Przeczytaj całość
Załącznik nr1
Załącznik nr2
Załącznik nr3

Uchwała Nr XXIV / 136 /08
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 12 czerwca 2008 roku

w sprawie : zamiany nieruchomości

Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XXIV/135/08
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 12 czerwca 2008 r.


w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zasad wynagradzania pracowników zakładów i jednostek budżetowych Gminy Iłża.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XXIV/134/08
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY

z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie użyczenia nieruchomości


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XXIV/133/08
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 12 czerwca 2008 r.

w sprawie: zabezpieczenia przyznanych środków FRKF w formie „weksla in blanco” na budowę zespołu boisk sportowych w Iłży „mini stadion lekkoatletyczny przy PGG w Iłży”.

Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XXIV/132/08
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 12 czerwca 2008 r.


w sprawie: zabezpieczenia przyznanych środków FRKF w formie „Weksla in blanco” na budowę boiska piłkarskiego przy PSP w Jasieńcu Iłżeckim Górnym.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XXIV/131 /08
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 12.06.2008r.


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie na 2008 rok


Przeczytaj całość
Załącznik nr1
Załącznik nr2
Załącznik nr3
Załącznik nr4

UCHWAŁA NR XXIV/130/08
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 12 czerwca 2008 roku


w sprawie : zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.


Przeczytaj całość
Załącznik nr1

UCHWAŁA NR XXIV/129/08
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 12 czerwca 2008 roku


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Iłży.


Przeczytaj całość
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Iłża - załącznik nr1
Załącznik nr2

UCHWAŁA NR XXIV/128/08/
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 12.06.2008 r.


w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Iłży
z ustaleniami „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Iłży” zatwierdzonym uchwałą nr XIII/76/07 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 7 listopada 2007 r.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XXIII/ 127 /08
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 20.05.2008r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2008 rok.


Przeczytaj całość
Załącznik nr1
Załącznik nr2
Załącznik nr3
Załącznik nr4
Załącznik nr5

UCHWAŁA Nr XXIII/ 126 /08
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 20.05.2008r.

w sprawie: zaciągnięcia kredytu z banku krajowego.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XXII/125/08
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 9.05.2008r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2008 rok.


Przeczytaj całość
Załącznik nr1
Załącznik nr2

UCHWAŁA NR XXII/124/2008
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 9 maja 2008r.

w sprawie: przystąpienie do realizacji projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałania 7.1.1.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XXI/123/08
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 30 kwietnia 2008 roku.

W SPRAWIE: USTALENIA ZASAD KORZYSTANIA ZE ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY IŁŻA
Przeczytaj całość


UCHWAŁA NR XXI/122/08
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 30.04.2008 r.

w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” z siedzibą w Zwoleniu.Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XXI/121/08
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 30.04.2008r.


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2008 rok.
Przeczytaj całość
Załącznik nr1
Załącznik nr2
Załącznik nr3

UCHWAŁA Nr XXI/120/08
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 30.04.2008 r.

w sprawie : absolutorium dla Burmistrza Iłży.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XX/119/08
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 28 marca 2008r.


w sprawie: nabycia nieruchomości

Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XX/118 / 2008
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 28 marca 2008 r.


w sprawie: prowadzenia targowisk oraz określenia wysokości stawek opłaty targowej.

Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XX/117/08
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
Z DNIA 28 MARCA 2008 ROKU


W sprawie: Przyjęcia Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XX/116/08
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 28 marca 2008 roku


W sprawie: Przyjęcia Programu przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Iłża na rok 2008


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XX/115/08
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 28 marca 2008 roku


w sprawie: Przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Iłża na rok 2008


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XX/ 114 /08
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 28.03.2008r


w sprawie: zaciągnięcia kredytu z banku krajowego

Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XX/ 113 /08
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 28.03.2008r.


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2008 rok


Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

UCHWAŁA Nr XX/112/08
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 28 marca 2008 roku


w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych

Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XX/111 /08
RADY MIEJSKIEJ w IŁŻY
z dnia 28 marca 2008 roku


w sprawie : ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2008 określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagradzania zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Iłża.


Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

UCHWAŁA Nr XX/110/08
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 28 marca 2008 roku


zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Iłża na lata 2005-2020.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XX/109/08
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 28 marca 2008 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Iłża na lata 2007-2020

Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XX/108/08
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 28 marca 2008 roku


zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Gminy Iłża”


Przeczytaj całość

Uchwała Nr XX/107/08
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 28 marca 2008 r.


w sprawie Uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013.

Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

UCHWAŁA Nr XX/ 106 /08
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 28.03.2008 r.


w sprawie: ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iłża i określenia granic obwodów.


Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

UCHWAŁA NR XX/ 105 /08
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 28 marca 2008 r.


w sprawie: likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlance Starej.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XIX/104/08
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 10.03.2008r.


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2008 rok.Przeczytaj całość
Załacznik nr 1
Załącznik nr 2

UCHWAŁA Nr XVIII/103/08
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 27.02.2008r.


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2008 rok


Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

UCHWAŁA NR XVII/102/08
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 20 lutego 2008 roku


w sprawie : zasad korzystania ze stołówek w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Iłża.


Przeczytaj całość
Załącznik Nr 1

UCHWAŁA NR XVII/101/08
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 20.02.2008r.


w sprawie: zaciągnięcia kredytu z banku krajowego.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XVII/100/08
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 20.02.2008r.


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2008 rok.


Przeczytaj całość
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4

UCHWAŁA Nr XVII/99/08
RADY MIEJSKIEJ w Iłży
z dnia 20.02.2008r.


w sprawie: wprowadzenie zmian w uchwale Nr XV/88/07.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XVII/98/08
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 20 lutego 2008 roku


w sprawie : wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XVII/97/08
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 20 lutego 2008 roku


w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia.


Przeczytaj całość

udostępniono: 31.01.17 22:50 opis zmiany:
| zmiany dokonał: Robert Korpula
| dziennik zmian | wersja do druku