standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Iłży,
www.ilza.pl
-Dane
-Ogłoszenia
-RODO
Organy władzy
Statuty
Akty prawa miejscowego
Wybory i referenda
Prawo lokalne
Finanse, podatki
Uchwały
Oświadczenia majątkowe
Zamówienia publiczne
Inne
Ochrona środowiska
Sprawozdania / Kontrole
Serwis
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
2015


Uchwała Budżetowa na rok 2016
Rady Miejskiej w Iłży
Nr XVI/100/15
z dnia 30.12.2015 r.

plan budżetu Gminy na 2016 rok.


Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Tabela nr 1
Tabela nr 2
Tabela nr 3

Uchwała nr: XVI/99/15
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 30.12.2015

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłża na lata 2016 – 2023.


Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Uchwała Nr XVI/98/15
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 30 grudnia 2015 roku.

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.


Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Uchwała Nr XVI/97/15
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2015.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

Uchwała Nr XV/96/15
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie : trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Iłża dla przedszkoli, i innych form wychowania przedszkolnego, szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Iłża oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XV/95/15
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 17 grudnia 2015 roku
w sprawie: nadania drogom statusu drogi gminnej


Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XV/94/2015
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 17 grudnia 2015 roku

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Gminy Iłża”


Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

UCHWAŁA Nr XV/93/15
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy Iłża.Uchwała Nr XV/92/15
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 17 grudnia 2015r.

w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2015


Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

Uchwała Nr XIV/91/15
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie :powołania Komisji Rewizyjnej i stałych Komisji Rady Miejskiej w Iłży, ustalenia zakresów ich działania i składu osobowego.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XIV/90/15
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018.
Przeczytaj całość

Uchwała Nr XIV/89/15
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 25 listopada 2015 roku
w sprawie: zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Iłża za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania.
Przeczytaj całość

Uchwała nr XIV/88/15
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Iłża z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2016 r.
Przeczytaj całość
Załacznik r 1

UCHWAŁA NR XIV/87/15
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 25 listopada 2015 roku

w sprawie : zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Iłża.
Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr XIV/86/15
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 25 listopada 2015 roku

w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1 - informacja w sprawie podatku od nieruchomości
Załącznik nr 2 - deklaracja na podatek od nieruchomości
Załącznik nr 3 - dane o nieruchomości
Załącznik nr 4 - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości
Załącznik nr 5 - informacja w sprawie podatku rolnego
Załącznik nr 6 - deklaracja na podatek rolny
Załącznik nr 7 - dane o nieruchomościach rolnych
Załącznik nr 8 - dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym
Załącznik nr 9 - informacja w sprawie podatku leśnego
Załącznik nr 10 - deklaracja na podatek leśny
Załącznik nr 11 - dane o nieruchomościach leśnych
Załącznik nr 12 - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym

Uchwała Nr XIV/85/15
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie : ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.Przeczytaj całość

Uchwała Nr XIV/84/15
Rady Miejskiej w Iłży

z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie : ustalenia stawek podatku od nieruchomości.Przeczytaj całość

Uchwała Nr XIV/83/15
Rady Miejska w Iłży
z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2016 dla ustalenia podatku rolnego.Przeczytaj całość

Uchwała Nr XIV/82/15
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2015.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załacznik nr 3
Załącznik nr 4

U C H W A Ł A NR XIII/81/15
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 28 października 2015 roku

w sprawie : wyboru delegatów do Związku Gmin nad Iłżanką.Przeczytaj całość

Uchwała Nr XIII/80/15
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 28 października 2015 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umowy dzierżawy.Przeczytaj całość

Uchwała Nr XIII/79/15
Rady Miejskiej w Iłży

z dnia 28 października 2015 roku
w sprawie :wyboru ławników.Przeczytaj całość

Uchwała Nr XIII/78/15
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 28 października 2015 roku

w sprawie: ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.


Przeczytaj całość

Uchwała Nr XIII/77/15
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 28 października 2015r.

w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2015Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

Uchwała Nr XII/76/15
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 30 września 2015 roku

w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze przetargu.Przeczytaj całość

U C H W A Ł A NR XII/75/15
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 30 września 2015 roku

w sprawie : wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXX/139/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 29 października 2012 r. w sprawie: powołania Rady Społecznej przy Gminnym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży.Przeczytaj całość

Uchwała nr XII/74/15
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi.


Przeczytaj całość

Uchwała Nr XII/73/15
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 30 września 2015r.

w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2015.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

Uchwała Nr XII/ 72/2015
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie : zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłża na lata 2015-2021.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

UCHWAŁA NR XI/71/15
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 24 sierpnia 2015 roku
w sprawie : zmiany uchwały o ustaleniu wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR XI/70/15
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 24 sierpnia 2015 roku

w sprawie : ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Iłża publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.


Przeczytaj całość

Uchwała Nr XI/69/15
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 24 sierpnia 2015 roku

w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019.


Przeczytaj całość

Uchwała nr XI/68/15
Rady miejskiej w Iłży
z dnia 24 sierpnia 2015 r.

w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2015.


Przeczytaj całość

Uchwała nr X/67/15
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 16 lipca 2015 r.

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Iłża.


Przeczytaj całość

Uchwała Nr X/66/15
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 16 lipca 2015r.

w sprawie: reasumpcji uchwał Nr VI/31/15 z dnia 31.03.2015r., Nr VII/41/15 z dnia 22.04.2015r., Nr VIII/53/15 z dnia 03.06.2015r., i Nr IX/56/15 z dnia 26.06.2015r.Przeczytaj całość

Uchwała Nr X/65/15
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 16 lipca 2015r.

w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2015.


Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Uchwała Nr X/64/15
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 16 lipca 2015 r.

w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości udzielonych w ramach pomocy de minimis na terenia Gminy Iłża.
Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr IX/63/15
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR IX/62/15
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 26 czerwca 2015 roku.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych przez niektórych nauczycieli.Przeczytaj całość

Uchwała Nr IX/61/15
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie: przystąpienia Gminy Iłża do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt”.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

UCHWAŁA Nr IX/60/15
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie wystąpienia przez Gminę Iłża ze Stowarzyszenia
„Dziedzictwo i Rozwój” z siedzibą w Zwoleniu.Przeczytaj całość

U C H W A Ł A NR IX/59/15
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie : udzielenia Burmistrzowi Iłży absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR IX/58/15
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 26 czerwca 2015r.

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok.
Przeczytaj całość

Uchwała Nr IX/57/15
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 26.06.2015r.

w sprawie: zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2018.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

Uchwała Nr IX/56/15
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 26 czerwca 2015r.

w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2015.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Uchwała Nr IX/ 55/2015
Rady Miejskiej w Iłży

z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie : zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłża na lata 2015-2021.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Uchwała Nr VIII/54/15
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 03 czerwca 2015 r.

w sprawie : regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałych na terenie Gminy Iłża.Przeczytaj całość

Uchwała Nr VIII/53/15
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 03 czerwca 2015r.

w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2015.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

Uchwała Nr VIII/52/2015
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 03 czerwca 2015 r.

w sprawie: zmian w planie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłża na lata 2015 - 2021.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA VII/51/15
RADY MIEJSKIEJ w IŁŻY
z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie : ustalenia zasad i wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.Przeczytaj całość

U C H W A Ł A NR VII/50/15
RADY MIEJSKIEJ w IŁŻY
z dnia 22 kwietnia 2015 roku

w sprawie :ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej w Iłży.Przeczytaj całość

Uchwała Nr VII/49/15
Rady Miejskiej w Iłży

z dnia 22 kwietnia 2015 roku

w sprawie :powołania Komisji Rewizyjnej i stałych Komisji Rady Miejskiej w Iłży, ustalenia zakresów ich działania i składu osobowego.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR VII/48/15
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 22 kwietnia 2015 roku

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego GSPZPOZ w Iłży za 2014 rok.Przeczytaj całość

U C H W A Ł A NR VII/47/15
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 22 kwietnia 2015 roku

zmieniająca uchwałę Nr XXI/122/08 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30.04.2008 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „ Dziedzictwo i Rozwój „ z siedzibą w Zwoleniu.Przeczytaj całość

U C H W A Ł A INTENCYJNA NR VII/46/15
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 22 kwietnia 2015 roku

w sprawie : wynajęcia budynku w Pakosławiu na rzecz fundacji założonej przez Panią Dorotę Podsiadło.Przeczytaj całość

Uchwała Nr VII/45/15
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 22 kwietnia roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.Przeczytaj całość

Uchwała nr VII/44/15
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 22.04.2015r.

w sprawie:
przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Iłża z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w ustawie о działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2014 r.Przeczytaj całość

Uchwała Nr VII/43/15
z dnia 22.04.2015 r.
Rady Miejskiej w Iłży

w sprawie: przystąpienia Gminy Iłża do realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr VII/42/15
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 22 kwietnia 2015 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomskiego.Przeczytaj całość

Uchwała nr VII/41/15
Rady miejskiej w Iłży
z dnia 22 kwietnia 2015 r.

w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2015.


Przeczytaj całość

Uchwała nr VII/40/2015
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 22 kwietnia 2015r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłża na lata 2015-2021.Przeczytaj całość

Uchwała Nr VI/39/15
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie zamiany nieruchomości.


Przeczytaj całość

Uchwała nr VI/38/15
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie darowizny nieruchomości.


Przeczytaj całość

Uchwała Nr VI/37/15
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR VI/36/15
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłża w 2015 r.


Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

Uchwała nr VI/35/15
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 31 marca 2015 roku

w sprawie: Przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Iłża na rok 2015.

Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR VI/34/15
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie: niewyodrębnienia Funduszu Sołeckiego w budżecie Gminy Iłża.Przeczytaj całość

Uchwała nr VI/33/15
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR VI/32/15
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomskiego.Przeczytaj całość

Uchwała Nr VI/31/15
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 31 marca2015r.

w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Iłża na rok 2015Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

UCHWAŁA NR V/30/15
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 06 marca 2015 r.

w sprawie : określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Iłża.

Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2


UCHWAŁA Nr V/29/15
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 06 marca 2015 r.

w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania.Przeczytaj całość

U C H W A Ł A NR V/28/15
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 06 marca 2015 r.

w sprawie : ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Iłży.Przeczytaj całość

UCHWAŁA NR V/27/15
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 06 marca 2015 r.

w sprawie: wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości tej opłaty.


Przeczytaj całość

UCHWAŁA Nr V/26/15
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 06 marca 2015 r.

w sprawie: ustalenie wysokości dziennej opłaty targowej i poboru opłaty w drodze inkasa.Przeczytaj całość

U C H W A Ł A NR V/25/15
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 06 marca 2015 r.

w sprawie : zatwierdzenia Gminnego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla Gminy Iłża na lata 2015 - 2018.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

UCHWAŁA NR IV/24/15
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 28 stycznia 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Iłży.Przeczytaj całość

U C H W A Ł A NR IV/23/15
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 28 stycznia 2015 roku

w sprawie : zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iłży.Przeczytaj całość
Załącznik nr 1

U C H W A Ł A NR IV/22/15
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 28 stycznia 2015 roku
w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Iłży na rok 2015Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

Uchwała Nr IV / 21/2015
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie : zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłża na lata 2015-2021.


Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Uchwała Nr IV/20/2015
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Przeczytaj całość
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

udostępniono: 07.12.17 14:04 opis zmiany: dodanie informacji
| zmiany dokonał: Robert Korpula
| dziennik zmian | wersja do druku