standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Iłży,
www.ilza.pl
-Dane
-Ogłoszenia
-RODO
Organy władzy
Statuty
Akty prawa miejscowego
Wybory i referenda
Prawo lokalne
Finanse, podatki
Uchwały
Oświadczenia majątkowe
Zamówienia publiczne
Inne
Ochrona środowiska
Sprawozdania / Kontrole
Serwis
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Regulamin utrzymania czystości


UCHWAŁA NR LII/323/14
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXV/177/13 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłża.

Przeczytaj całośćUCHWAŁA NR XXXV/177/13
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 15 marca 2013 roku

w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy IłżaPrzeczytaj całość

Załącznik
do uchwały Nr XXXV/177/13
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 15 marca 2013 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY IŁŻAZałącznik nr 1 - regulaminUCHWAŁA NR XXXIII/261/06
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 19 kwietnia 2006 roku
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłża


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.), w związku z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miejska w Iłży uchwala co następuje :§ 1

Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłża określone są
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłża.

§ 2

Bieżące prowadzenie kontroli w zakresie realizacji postanowień powyższego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłża powierza się Burmistrzowi Iłży.

§ 3

Uchwała w wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc obowiązująca Uchwała nr I/8/2000
z dnia 23 lutego 2000 roku Rady Gminy i Miasta Iłża.

Pobierz tekst uchwały regulamin
udostępniono: 31.01.17 22:49 opis zmiany: edycja informacji
| zmiany dokonał: Robert Korpula
| dziennik zmian | wersja do druku